Tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Ngày đăng 29/03/2022 | 15:33  | Lượt xem: 122

Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các nội dung chính của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Chi tiết tại đây)