Về việc đăng ký đất đai; công nhân quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
Ngày đăng 21/07/2021 | 10:30  | Lượt xem: 350

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện đăng ký đất đai; công nhân quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Công văn số 1212/UBND-TN&MT ngày 20/7/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện đăng ký đất đai; công nhân quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

(Chi tiết tại đây)