THANH TRA QUẬN THANH TRA QUẬN

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận

Ngày đăng 29/03/2022 | 15:09  | Lượt xem: 46
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận.

Danh sách lãnh đạo Thanh tra quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 10:02  | Lượt xem: 127
Thông tin lãnh đạo Thanh tra quận Hai Bà Trưng.