Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp lần thứ Nhất năm 2022
Ngày đăng 11/03/2022 | 16:00  | Lượt xem: 264

Chiều 09/03/2022, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận Hai Bà Trưng chủ trì phiên họp đầu năm 2022 (phiên lần thứ Nhất) của Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận. Dự phiên họp gồm các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận theo Quyết định số 4084/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND quận.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành thuộc quận, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể Nhân dân, phong trào thi đua yêu nước của quận Hai Bà Trưng thời gian qua tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và nhân rộng. Công tác khen thưởng tiếp tục có những chuyển biến rõ nét, đã bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng, thủ tục hồ sơ theo quy định. Đối tượng khen thưởng ngày càng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân, người lao động trực tiếp ở các lĩnh vực hoạt động, công tác. Việc tổ chức tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, các thành tích đột xuất được kịp thời tuyên dương, khen thưởng đã có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Hoạt động của các Cụm thi đua đã bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của quận và từng đơn vị. Việc ký kết giao ước thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể đã trở thành việc làm thường xuyên, là mục tiêu phấn đấu của mỗi đơn vị, cá nhân, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp các lĩnh vực.

Tại phiên họp thứ nhất năm 2022 , sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng thi đua khen thưởng quận thông qua nhiều nội dung công tác thi đua, khen thưởng:

Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận năm 2022 gồm 22 thành viên; Quyết định kiện toàn 11 cụm thi đua thuộc quận; Thông báo cụm trưởng, cụm phó các cụm thi đua và phân công các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận theo dõi các cụm thi đua thuộc quận;

Các nội dung liên quan đến triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; Văn bản số 105/HĐTĐKT-NV ngày 18/02/2022 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2022; Văn bản số 291/UBND-NV ngày 03/03/2022 của UBND quận về việc thực hiện các nội dung thi đua, khen thưởng năm 2022; Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận đề nghị các thành viên Hội đồng phát huy vai trò, chức trách được giao, bám sát các nội dung nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo, tham dự các cuộc họp của các cụm thi đua; Các cụm thi đua khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; kí cam kết giao ước thi đua; ban hành quy chế hoạt động của cụm thi đua nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng vào thực chất và ngay từ đầu năm.

Đối với các mô hình thi đua, chuyên đề thi đua quận đã đăng ký với thành phố tại văn bản số 219/UBND-NV ngày 22/2/2022 của UBND quận, Hội đồng thi đua, khen thưởng thống nhất giao đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND quận và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận khẩn trương triển khai thực hiện;

Đối với công tác xét công nhận sáng kiến kinh nghiệm trên địa bàn quận, Hội đồng Thi đua, khen thưởng thống nhất đổi mới cách thức hoạt động và đề ra 04 khung thời gian xét phù hợp trong năm và đề nghị Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm quận hoạt động nghiêm túc; các sáng kiến kinh nghiệm đi vào thực chất.

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận, căn cứ điều kiện, tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định của Cụm thi đua số 8 thành phố Hà Nội, căn cứ ý kiến của các thành viên, Hội đồng thống nhất trên cơ sở bộ tiêu chí chung của thành phố, quận, các cụm thi đua thuộc quận xây dựng và bổ sung các tiêu chí, tiêu chí thành phần cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cụm thi đua;

Đối với nội dung biểu dương, khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng tháng theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận ban hành, Hội đồng thống nhất giao phòng Nội vụ phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch quận tham mưu văn bản hướng dẫn và tổng hợp các đơn vị triển khai thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc báo cáo Hội đồng.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận yêu cầu đổi mới quy chế hoạt động của Hội đồng về công tác thi đua khen thưởng theo hướng phân công rõ nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng từ quận đến các đơn vị thuộc quận. Đề nghị Hội đồng tổ chức họp mỗi quý một lần; họp bất thường khi có việc cần thiết và đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng gửi văn bản xin ý kiến Hội đồng đối với những nội dung cấp bách mà thành phố, trung ương yêu cầu.