Kế hoạch số 141/KH-HĐTĐKT ngày 01/10/2021 của HĐTĐ-KT quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn
Ngày đăng 08/10/2021 | 16:30  | Lượt xem: 150

Hội đồng thi đua - Khen thưởng quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn Quận .

Kế hoạch số 141/KH-HĐTĐKT ngày 01/10/2021 của Hội đồng thi đua - Khen thưởng quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)