Ban Tuyên giáo quận Hai Bà Trưng triển khai tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/10/2020 | 15:47  | Lượt xem: 566

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục phấn đấu, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau đó, ngày đó ngày 16/10/2020 Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có Công văn số 03-CV/BTGTU về tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Ngày 19/10/2020 Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai bà Trưng có công văn số 17-CV/BTGQU hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn quận thực hiện triển khai tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội với những nội dung tuyên truyền: (1) Bài phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI; (2) Bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng  tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; (3) Bài phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI; (4) Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền kết quả Đại hội hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Từ thành công của Đại hội, với những văn kiện được thông qua, đã kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, Nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới. Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá và 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2020 - 2025, hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện ý chí, khát vọng to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố để Thủ đô phát triển, vươn lên mạnh mẽ.

Nhưng để hiện thực những mục tiêu này, thách thức đặt ra với Hà Nội cũng không hề nhỏ khi việc cạnh tranh giữa Hà Nội và các thành phố lớn trong khu vực được dự báo sẽ quyết liệt hơn. Việc Hà Nội phải nỗ lực, cố gắng hơn, trước hết là tự vượt lên chính mình là đòi hòi được đặt ra. Cùng với đó, còn nhiều vấn đề người dân mong muốn Thành phố quan tâm giải quyết từ hạ tầng, môi trường, đến đời sống người dân, phát huy và bảo tồn văn hóa… Để từ đó, tiếp tục tạo ra những dấu ấn nổi bật hơn nữa trong kinh tế, văn hóa, xã hội; để diện mạo đô thị, nông thôn có bước chuyển biến mới, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn, khang trang, hiện đại hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện, nâng cao…

Đại hội Thành công với một Nghị quyết đúng, bám sát thực tiễn, trong đó rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là điều căn cốt nhất. Để cụ thể hóa mục tiêu, biến quyết tâm thành hành động, Đảng bộ Hà Nội xây dựng 10 chương trình công tác lớn để triển khai thực hiện trong 5 năm tới, đó là: (1) Chương trình 1: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”; (2) Chương trình 2: “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025”; (3) Chương trình 3: “Chỉnh trang đô thị. Phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”; (4) Chương trình 4: “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”; (5) Chương trình 5: “Đẩy mạnh công tác qui hoạch, quản lý qui hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025”; (6) Chương trình 6: “Phát triển văn hoắ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”; (7) Chương trình 7: “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sang tạo giai đoạn 2021 - 2025”; (8) Chương trình 8: “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025”; (9) Chương trình 9: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”; (10) Chương trình 10: “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó có những chương trình mới, lần đầu được xác định như về an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị… Đi liền với chương trình tổng thể là rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp, xây dựng các đề án cụ thể... Đó là những bước quan trọng để hiện thực các mục tiêu.

Trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn Thành phố phải đối mặt với nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước. Vì vậy, để Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII sớm được triển khai trong thực tiễn, một trong những nội dung quan trọng là làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi cán bộ, đảng viên và mọi người dân Thủ đô cùng các cấp, các ngành bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai đồng bộ Nghị quyết; Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Đồng thời, việc tiếp tục sáng tạo, đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; phát huy tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực về trí tuệ, con người, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô… cũng sẽ tạo thêm động lực mới và những chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.