Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 41)
Ngày đăng 04/05/2020 | 18:00  | Lượt xem: 537

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 41).

Thông báo số 392/TB-BCĐ ngày 30/4/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 41)

(Xem chi tiết tại đây)