Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 42)
Ngày đăng 07/05/2020 | 17:00  | Lượt xem: 522

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 42).

Thông báo số 424/TB-BCĐ ngày 06/5/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội (Tại phiên họp số 42)

(Xem chi tiết tại đây)