Quận Hai Bà Trưng sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 29/07/2020 | 15:51  | Lượt xem: 483

(Bài phát thanh tuyên truyền cho các phường)

Đảng bộ quận Hai Bà Trưng hiện có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với gần 20.000 đảng viên. Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Thành công của đại hội tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng là cơ sở vững chắc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI với 244 đại biểu tham dự chính thức, được tiến hành trong 3 ngày 3,4,5 tháng 8 năm 2020 - thời điểm đất nước và Thủ đô ổn định và tiếp tục phát triển sau gần 35 năm đổi mới với những thành tựu to lớn. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đại hội XXVI có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV; quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển quận Hai Bà Trưng trong giai đoạn 2020 - 2025, định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá XXVI và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và mở rộng dân chủ; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Xây dựng hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ. Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2025, Quận Hai Bà Trưng cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khung cho phát triển đô thị theo quy hoạch, tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng trên nền tảng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không có hộ nghèo; đến năm 2030 trở thành Quận có hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, là điểm sáng về trật tự văn minh đô thị, dịch vụ phát triển với tỷ trọng ngày càng cao; đến năm 2045, trở thành Quận phát triển bền vững theo hướng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô.

Những năm tới, trong tiến trình hội nhập quốc tế năng động, hiệu quả, phát triển nhanh và bền vững của cả nước và Thủ đô Hà Nội, quận Hai Bà Trưng có thêm những thời cơ và vận hội mới để đẩy nhanh sự phát triển mọi mặt; đồng thời phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, Quận uỷ, cán bộ, đảng viên  và Nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020, tạo nên khí thế mới, sức bật mới để Đảng bộ và nhân dân quận Hai Bà Trưng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô.

Với phương châm: “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển toàn diện của Quận Hai Bà Trưng; chúng ta tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công rực rỡ.

Tự hào truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp tục vững bước trên chặng đường mới, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, xây dựng Quận Hai Bà Trưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn đảng, toàn dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI.