Quận Hai Bà Trưng thực hiện triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Ngày đăng 03/06/2020 | 16:29  | Lượt xem: 837

Ngày 24/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng tại quyết định số 1195/QĐ-UBND, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành văn bản số 396/UBND-TN&MT ngày 07/4/2020 về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và thực hiện công bố, công khai theo đúng quy định.

Theo đó, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến 31/5/2020, tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận có 53 dự án, với diện tích đất phải chuyển đổi mục đích là 23,27 ha. UBND quận Hai Bà Trưng đã triển khai bố trí vốn đầu tư, xây dựng, thực hiện giao đất, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo cho các dự án trong kế hoạch sử dụng đất được triển khai theo đúng kế hoạch.

Danh mục các công trình, dự án nằm trong điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 11 dự án, trong đó 01 dự án đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và 10 dự án điểu chỉnh, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Theo quy định của Luật Đất đai, kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất. Thông qua kế hoạch sử dụng đất, UBND quận đã chủ động tuân thủ và thực hiện đúng các thủ tục về đất đai khi có nhu cầu.