UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị vận động, tuyên truyền, đối thoại, giải thích các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II
Ngày đăng 17/08/2020 | 11:21  | Lượt xem: 629

Thực hiện kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND quận về việc tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Minh Khai không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các đồng chí trong Ban cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận uỷ, thành viên các tổ triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 96/KH-UBND; ngoài ra còn có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, hội CCB, hội LHPN, Đoàn Thanh niên CSHCM quận, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc quận; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trưởng công an phường, Chủ tịch hộ Phụ nữ, Cựu chiến binh phường Minh Khai và các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng liên quan.

Mục đích buổi tiếp công dân là để lãnh đạo quận, các cơ quan chuyên môn, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư quận, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận trực tiếp đối thoại vận động, tuyên truyền, giải thích với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đảm bảo thực hiện, chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng. Với tinh thần tôn trọng và tuân thủ pháp luật, trong không khí cởi mở phát huy dân chủ hội nghị lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng. Các ý kiến phát biểu của các hộ gia đình đều đồng tình thống nhất và chấp hành chủ chương thu hồi đất GPMB thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II của Thành phố, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, trình tự các bước phương án bồi thường GPMB còn gặp một số vướng mắc do quá trình sử dụng đất, các công trình và các cơ quan quản lý nhà đất trước đây, một số hộ còn vướng mắc trong giao dịch dân sự, về quyền thừa kế.

Sau khi lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, các cơ quan chức năng thuộc UBND quận phân tích làm rõ từng ý kiến, kiến nghị của các hộ trên cơ sở các qui định của pháp luật: Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận sẽ kiểm tra lại các phương án đền bù của các hộ dân và thực tế chủ sở hữu báo cáo UBND quận và Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái đinh quận; Đại diện lãnh đạo Thanh tra quận báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của các hộ dân, đề nghị Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng rà soát, trình Thành phố và quận xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân theo đúng qui định của pháp luật. Chủ tịch UBND phường Minh Khai nêu rõ nguồn gốc nhà, đất tại địa chỉ số 171 Minh Khai và một số khiếu nại của các hộ dân đã được Thanh tra quận báo cáo, nhấn mạnh thời điểm phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị đầu tư xây dựng, đề nghị các hộ dân phối hợp cùng chính quyền phường hoàn thành nhiệm vụ. Các ý kiến khiếu nại của các hộ dân, đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hội đồng GPMB quận sẽ bổ sung phương án cho các hộ dân theo quyết định của Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu, hội nghị được tổ chức theo qui định của luật đất đai, các qui định của pháp luật về công tác bồi thường, thu hồi đất, GPMB xây dựng các công trình trọng điểm từ 4/2018 theo đúng qui định của Thành phố. Với sự đồng thuận của nhân dân, nhiều hộ gia đình tích cực, đồng tình ủng hộ nhận bồi thường và bàn giao bằng bằng cho chủ đầu tư, tuy nhiên cũng còn một số hộ dân chưa đồng tình, trong đó có 06 hộ của phường Minh Khai. UBND quận tổ chức hội nghị đối thoại với mục đích lắng nghe ý kiến của các hộ dân vẫn còn băn khoăn, chưa thực sự đồng tình. UBND quận sẽ tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết, đặc biệt là các khiếu nại đã giải quyết theo trình tự của luật khiếu nại. Một số ý kiến mới phát sinh, UBND quận báo cáo UBND Thành phố và đề xuất với các sở, ngành, xem xét giải quyết, Quận và các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xuống thực địa khảo sát thực tế để giải quyết cho các hộ dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung kết luận, trên cơ sở qui định của pháp luật, UBND quận xác định rõ trách nhiệm và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn thuộc quận tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các hộ dân tạo điều kiện cho các hộ dân thực hiện việc bàn giao mặt bằng theo đúng thời hạn trước ngày 20/8/2020, báo cáo Thành phố tiếp tục xem xét giải quyết, các hộ vẫn còn nguyên quyền khiếu nại theo qui định của pháp luật.