“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”
Ngày đăng 23/06/2020 | 16:20  | Lượt xem: 1093

Vì một xã hội tốt đẹp “Hãy cùng nhau ngăn chặn ma túy”

Trong những năm qua, tệ nạn ma túy đang trở thành một trong những vấn nạn  gây nhức nhối trong xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, giống nòi, phẩm giá con người, hạnh phúc gia đình và trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia. Các hoạt động mua bán và sử dụng ma túy diễn ra ngày càng hết sức phức tạp, tinh vi hơn với những biến tướng khôn lường, có tổ chức, có đường dây, có chủ mưu và thủ đoạn chống đối các cơ quan thi hành pháp luật ngày càng cao.

Trước thực trạng trên, Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành nhiều phương pháp khác nhau để kiên quyết đấu tranh nhằm ngăn chặn từng bước, tiến tới loại trừ tệ nạn ma túy trong xã hội.

Ngày 09 tháng 12 năm 2000, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật số: 23/2000/QH10 về “Phòng, chống ma túy” và Luật số: 16/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2000 về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý”. 

Đảng ta luôn quan tâm đến việc phòng, chống tệ nạn ma túy để xây dựng một xã hội phát triển bền vững, an toàn và lành mạnh cho mọi người. Quan điểm của Đảng ta với vấn đề này là kiên quyết, không khoan nhượng và xác định đây là một cuộc đấu tranh quyết liệt, bền bỉ, đầy gian khổ, cần có các giải pháp đồng bộ để huy động sức mạnh của toàn dân. Vì lẽ đó, Đảng ta ban hành nhiều chỉ thị về lãnh đạo phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy.

Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 01/3/1994 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ rõ: “Phòng, chống, khắc phục có hiệu quả các tệ nạn xã hội, trước hết là nạn mại dâm, nghiện ma túy là một nhiệm vụ cấp bách hiện nay mà Đảng và Nhà nước ta phải kiên quyết lãnh đạo thực hiện để có bước tiến bộ rõ rệt ngày từ năm 1994”.

Chỉ thị số 06 - CT/TW ngày 30/11/1996 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đã yêu cầu: “Các cấp ủy đảng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng sử dụng ma túy trong nhân dân…”

Văn kiện Đại hội IX của Đảng nêu rõ: “Phòng, chống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Thực hiện cơ chế, giải pháp đồng bộ về tuyên truyền, giáo dục, chữa trị, đào tạo nghề, tạo việc làm. Xử lý nghiêm theo pháp luật những hành động gây tệ nạn xã hội. Xây dựng nếp sống lành mạnh trong toàn xã hội, ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS. Tổ chức chữa trị cho bệnh nhân AIDS và người nghiện ma túy, giúp những người này sống, lao động có ý nghĩa trong cộng đồng…
Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với tình trạng tệ nạn xã hội trên từng địa bàn. Phát huy vai trò của từng người dân, từng cộng đồng tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi những tệ nạn này”.

Văn kiện Đại hội XI của Đảng cũng nêu: “Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, đề cao vai trò giáo dục của gia đình đối với thanh, thiếu niên về tác hại của ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Đấu tranh quyết liệt với việc buôn bán, sử dụng ma tuý. Huy động nhiều nguồn vốn, tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý các trung tâm cai nghiện có hiệu quả. Đề cao trách nhiệm của gia đình, đoàn thể và chính quyền cơ sở trong quản lý, tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện. Có giải pháp kiểm soát và hạn chế tệ nạn mại dâm, giảm thiểu tác hại của các tệ nạn xã hội. Nhân rộng mô hình xã, phường, thôn, ấp, bản không có tệ nạn xã hội…”

Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. Trong đó đưa ra mục tiêu: Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả, tác hại của ma túy để mỗi người tích cực tham gia và phòng chống ma túy; tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma túy rộng khắp trong cả nước, làm giảm thiểu tệ nạn ma túy.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời kiên trì sử dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong phòng, chống ma tuý, nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi cho được tệ nạn ma tuý; tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26/6 , mỗi người dân hãy tích cực tham gia vào việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý bằng các hành động thiết thực:

- Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý;

- Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình không để tham gia các hoạt động vui chơi thiếu lành mạnh;

- Khi phát hiện các hành vi mua bán, sử dụng, trồng cây có chưa chất ma tuý cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền nơi gần nhất.

- Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh (nếu có sử dụng);

- Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

Các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn quận:

- Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện 710 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng

- Cơ sở điều trị Methadone, số 03 Thúy Ái 2, phường Bạch Đằng.

Vì một xã hội tươi đẹp hơn “Hãy nói không với ma túy”