TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 09:00 AM
Tăng cường tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 13/03/2019 | 10:51 AM
Tuyên truyền thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội năm 2019

Quận Hai Bà Trưng ban hành các quyết định và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng 28/02/2019 | 10:39 AM
Quận Hai Bà Trưng ban hành các Quyết định thành lập và Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:02 PM
Ngày 20/02/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng thời tiếp tục triển khai...

Ban chỉ đạo và văn phòng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số quận Hai bà Trưng triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận

Ngày đăng 12/12/2018 | 03:14 PM
Thực hiện các Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc thành lập BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của quận và Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 về việc thành lập Văn...