Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông tin Lệnh Báo động lũ và đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Hòa Bính

Ngày đăng 16/10/2017 | 11:03 AM
Thông tin lệnh báo động lũ và đảm bảo an toàn hạ du khi xa lũ hồ Hòa Bính

Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 11/10/2017

Ngày đăng 12/10/2017 | 08:09 AM
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 11/10/2017

Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quận Ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/10/2017 | 09:37 AM
Kiện toàn Ban Chỉ đạo của Quận Ủy về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Lịch tiếp công dân của đại biểu Hội Đồng Nhân Dân quận Hai Bà Trưng quý IV năm 2017

Ngày đăng 29/09/2017 | 09:22 AM
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND quận quý IV năm 2017

Kế hoạch triển khai thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 27/09/2017 | 08:46 AM
Kế hoạch triển khai thực hiện thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch tổng kết 15 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/08/2017 | 08:50 AM
Kế hoạch tổng kết 15 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Ngày đăng 19/05/2017 | 09:20 AM
Phê duyệt chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

Kết luận của Ban Thường Vụ Quận ủy về lãnh đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/04/2017 | 10:33 AM
Kết luận của Ban Thường Vụ Quận ủy về lãnh đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 19/04/2017 | 09:01 AM
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 19/04/2017 | 08:46 AM
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020