VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
12/2016/QĐ-UBND Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. 12/04/2016
11/2016/QĐ-UBND Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội. 06/04/2016
10/2016/QĐ-UBND Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc ban hành mức trần thù lao công chứng, dịch thuật tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 30/03/2016
09/2016/QĐ-UBND Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 30/03/2016
08/2016/QĐ-UBND Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20/03/2016
07/2016/QĐ-UBND Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. 07/03/2016
06/2016/QĐ-UBND Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016. 24/02/2016
05/2016/QĐ-UBND Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. 17/02/2016
04/2016/QĐ-UBND Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định về mạng lưới tổ chức Đội công tác xã hội tình nguyện; chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; cán bộ kiêm nhiệm công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện, xã và hoạt động Câu lạc bộ B93 của thành phố Hà Nội. 14/02/2016
03/2016/QĐ-UBND Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của thành phố Hà Nội cho báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài. 31/01/2016
02/2016/QĐ- UBND Quyết định số 02/2016/QĐ­UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20/01/2016
39/2015/QĐ-UBND Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trách nhiệm Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 29/12/2015
36/2015/QĐ-UBND Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” 06/12/2015
35/2015/QĐ-UBND Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. 02/12/2015
16/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. 01/12/2015
04/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Hà Nội. 30/11/2015
08/2015/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội. 30/11/2015
34/2015/QĐ-UBND Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần. 15/11/2015
33/2015/QĐ-UBND Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội. 03/11/2015
32/2015/QĐ-UBND Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố. 29/10/2015