Cổng thông tin điện tử Quận Hai Bà Trưng và Trang thông tin điện tử 18 phường thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày đăng 11/01/2021 | 17:27  | Lượt xem: 146

Công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang được các cấp, ngành, đơn vị trong quận Hai Bà Trưng thực hiện toàn diện, đồng bộ với nhiều hình thức sinh động, nội dung phong phú, phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Để công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt Kế hoạch số 10-KH/QU ngày 30/11/2020. Trong đó, yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đảm bảo sâu rộng, hệ thống, đồng bộ và chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Trên cơ sở những nội dung nhiệm vụ đã đề ra, thời gian qua, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong quận đã triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ các cấp và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua hội nghị cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư. Trong đó, Cổng thông tin điện tử quận và Trang thông tin điện tử 18 phường đã mở các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng bộ các cấp và thông tin tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hiện trên Cổng thông tin điện tử quận và Trang thông tin điện tử 18 phường đều mở chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”. Đến nay, đã đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền về kết quả đại hội các cấp, phong trào thi đua của Nhân dân trong quận lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; gương tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị trong quận còn chú trọng thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, tranh cổ động về đại hội đảng bộ các cấp; tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chỉnh trang đô thị, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp... Đến nay, thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tin tưởng và phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo kế hoạch của Quận ủy Hai Bà Trưng và kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, từ nay đến khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm về đại hội, đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy Đảng, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực. Trong tuyên truyền, đặc biệt coi trọng việc định hướng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến Đại hội.