Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính
Ngày đăng 31/03/2021 | 16:08  | Lượt xem: 122

Cục thông tin cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính.

Công văn số 120/VHCS-VNQC ngày 04/03/2021 của Cục thông tin cơ sở - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 01/2021/TT-BTC ngày 07/01/2021 của Bộ Tài chính.

(Chi tiết tại đây)