Quận Hai Bà Trưng tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngày đăng 30/06/2022 | 16:00  | Lượt xem: 174

Ngày 30/6/2022, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Hiền - Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố Hà Nội.; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội luôn là vấn đề được Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng quan tâm đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hàng năm. UBND quận đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện các nội dung này, trong đó, tổ chức triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là một giải pháp hết sức hiệu quả, có ý nghĩa lâu dài, đóng góp to lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận hàng năm, nhất là thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, giảm nghèo.

Hàng năm, HĐND&UBND quận quan tâm dành 1 phần ngân sách ủy thác sang NHCSXH cùng với nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn thành phố thực hiện cho vay đối với các hộ khó khăn thiếu vốn kinh doanh, hộ có nhu cầu giải quyết việc làm, hộ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đến thời điểm 31/5/2022, tổng nguồn vốn ngân sách quận đã ủy thác sang NHCSXH đạt trên 56 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 167 tỷ đồng với hơn 3.200 hộ vay vốn. Lũy kế 20 năm qua đã giải ngân tới hơn 1.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và giải quyết việc làm cho trên 30.000 lượt lao động, giúp cho trên 1.500 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Với những kết quả đạt được, khẳng định vốn tín dụng chính sách là 1 công cụ hữu hiệu trong công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Với những nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của các cấp, các ngành và NHCSXH quận, trong 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và Thành phố đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn phát triển của quận nói riêng cũng như của toàn Thành phố và của cả nước trong giảm nghèo, tạo việc làm, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi; phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, ổn định chính trị xã hội. Trong 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách triển khai qua NHCSXH trên địa bàn quận đã giúp hàng ngàn hộ vượt qua được khó khăn, mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi, ổn định cuộc sống, góp phần giúp cho trên 1.500 hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 30.000 lượt lao động, hỗ trợ 259 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập .... Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo. UBND quận đã khen thưởng 22 tập thể và 57 cá nhân có thành tích xuất xắc trong việc thực hiện thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/NĐ-CP về tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong thời gian tới, Quận ủy, UBND quận, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH quận, các phòng, ngành có liên quan, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp quận, cấp phường, UBND các phường và ngân hàng CSXH quận tập trung một số vấn đề trọng tâm như sau:

- Tập trung triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016, Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận. Trong đó, đặc biệt quan tâm tập trung nguồn lực, nhất là nguồn vốn ngân sách quận ủy thác qua NHCSXH để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

- Cần chú trọng đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và mọi tầng lớp Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.