Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn (ngày 10/5/2021)
Ngày đăng 11/05/2021 | 16:53  | Lượt xem: 193

Văn phòng HĐND&UBND quận Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn (ngày 10/5/2021).

Thông báo số 22/TB-VP ngày 11/5/2021 của Văn phòng HĐND&UBND quận về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn (ngày 10/5/2021).

(Chi tiết tại đây)