Vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Huyện, cấp Xã năm 2019
Ngày đăng 31/12/2019 | 16:19  | Lượt xem: 493

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội triển khai vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Huyện, cấp Xã năm 2019.

Công văn số 4886/SVHTT-VP ngày 26/12/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc vận hành chính thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp Huyện, cấp Xã năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)