Văn hóa xã hội

Danh mục tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận và chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Ngày đăng 22/11/2017 | 03:34  | View count: 977

DANH MỤC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH

1. Danh mục tổ chức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy chứng nhận hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

2. Danh mục cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao cấp Chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

                                                                                                                                                   Nguồn: CTTTT Cục Di sản