Văn phòng HĐND - UBND

Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng theo tiêu chuẩn TCVN ISO:9001:2000

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM
Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng xem chi tiết văn bản: tại đây

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM
13/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Xem chi tiết tại đây

Vị trí, chức năng Văn phòng HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM
Văn phòng HĐND&UBND quận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về hoạt động của HĐND, UBND, tham mưu cho chủ tịch UBND quận về chỉ đạo, điều hành...