Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban chỉ đạo Để án 06 quận Hai Bà Trưng triển khai họp giao ban công tác tháng 9 năm 2023
Ngày đăng 08/09/2023 | 15:30  | Lượt xem: 378

Ngày 06/9/2023, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo Đề án 06 quận đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 9/2023, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2023.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận, Trưởng 02 Ban chỉ đạo quận dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng 02 Ban Chỉ đạo quận cùng các thành viên Ban chỉ đạo là Trưởng Công an quận, Trưởng các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND 18 phường.

Tại cuộc họp, 03 đơn vị Thường trực của 02 Ban chỉ đạo là Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an quận đã báo cáo đánh giá về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 8/2023 theo Thông báo số 120/TB-UBND ngày 10/8/2023 của Văn phòng HĐND&UBND quận về Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số và Ban chỉ đạo Đề án 06 quận tháng 7/2023. Cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 đều đang tiếp tục được triển khai theo đúng chỉ đạo của Thành phố, Quận, đảm bảo tiến độ yêu cầu. Trong đó, đạt được một số kết quả nổi bật: Công tác tuyên truyền, vận động đăng ký cấp chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử đạt gần 30.000 chữ ký số được đăng ký, trong đó, đã phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT cấp thành công trên 20.000 chữ ký số, là một trong số những quận có số lượng chữ ký số miễn phí cho công dân được cấp cao nhất Thành phố.

UBND quận đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố, Công ty TNHH HTTT FPT tổ chức Hội nghị “Đánh giá kết quả triển khai công tác tuyên truyền, vận động đăng ký cấp chữ ký số miễn phí cho công dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đợt 1 năm 2023” trong ngày 29/8/2023. Tại hội nghị, đã có 05 tập thể và 05 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Thông tin và Truyền thông; 12 tập thể được nhận Giấy khen của UBND quận Hai Bà Trưng; 14 tập thể và 48 cá nhân được nhận tặng thưởng của Công ty TNHH HTTT FPT.

Quang cảnh cuộc họp

Quận là một trong những đơn vị đầu tiên của Thành phố phối hợp với Công ty Thuận An triển khai Dự án xây dựng “Phần mềm cơ sở dữ liệu hộ tịch của quận” (từ năm 2014 đến nay với số lượng gần 550.000 trường hợp). Phần mềm đã được UBND quận khai thác sử dụng hiệu quả và trong đầu tháng 9/2023 sẽ được triển khai tới UBND 18 phường để mở rộng nguồn thông tin dữ liệu hộ tịch cho các đơn vị thuộc quận phối hợp khai thác, sử dụng trong giải quyết TTHC phục vụ Nhân dân.

Quận chú trọng triển khai việc đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc quận. Trong tháng, tỷ lệ người dân, tổ chức đánh giá mức “rất hài lòng” hoặc “hài lòng" là trên 99%. Triển khai các mô hình sáng kiến kinh nghiệm trong CCHC: tại bộ phận 1 cửa Quận và các phường áp dụng “Giải quyết các TTHC không chờ”, “Ngày thứ 4 tốc ký’,... Hiện Quận đang tiếp tục phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Hà Nội tổ chức lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng tại các trường học (TH, THCS, THPT), các bệnh viện trên địa bàn quận.

Trên cơ sở đánh giá công tác tháng 8/2023, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận, Trưởng 02 Ban chỉ đạo quận đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2023:

Về công tác cải cách hành chính:

- Các đơn vị tập trung đảm bảo hoàn thành các tiêu chí thành phần trong  Bộ Chỉ số đánh giá CCHC áp dụng đối với UBND các quận, huyện thuộc Thành phố giai đoạn 2023-2030 theo Quyết định 4190/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội; Đồng thời, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đánh giá trong Bộ chỉ số CCHC năm 2023 áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận theo kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/7/2023 của Quận theo tiến độ Thành phố, Quận giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc ủy quyền trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền của quận theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố, Sở ngành có liên quan; Tham mưu, đề xuất rút ngắn, đơn giản hóa các TTHC; Đẩy mạnh, phát huy tính ứng dụng thực tiễn của các sáng kiến kinh nghiệm trong CCHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

- Chú trọng thực hiện các phương thức khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ các các cơ quan, đơn vị thuộc quận. Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm hàng tháng về kết quả mức độ hài lòng để khắc phục những hạn chế, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giải đáp kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Về công tác chuyển đổi số:

- Khẩn trương triển khai các Đề án: Để án “Lắp đặt Bảng tin điện tử công cộng phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn Quận và các phường” theo Chuyên đề 16, Chương trình 03 của Quận ủy; Đề án “Tạo lập cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản lý các hồ sơ di tích trên địa bàn quận để phát huy giá trị, gắn với phát triển du lịch” (Số hóa công tác quản lý hồ sơ tại các di tích); Đề án “Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực”; Đề án “Hiện đại hóa bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp Quận, phường”.

- Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý các cuộc họp tại UBND quận theo chỉ đạo của UBND Thành phố; Triển khai phương án tích hợp Phần mềm dữ liệu quản lý hộ tịch của quận với Phần mềm 158 của Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đăng ký cấp chữ ký số miễn phí cho công dân trên địa bàn các phường, các trường học. Phối hợp với Công ty TNHH HTTT FPT triển khai việc áp dụng chữ ký số miễn phí trong các dịch vụ công trực tuyến nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

- Tập trung triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm thông tin sâu rộng tới Nhân dân về chỉ đạo của các cấp, ngành trong công tác CCHC, chuyển đổi số hiện đang được triển khai thực hiện trên địa bàn quận với mục tiêu cao nhất là xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.

Về thực hiện Đề án 06:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp công dân về ý nghĩa của việc triển khai Đề án để Nhân dân hiểu, nhận thức rõ mục tiêu ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, ý nghĩa quan trọng của Đề án trong phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phát triển nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối chung. Xác định đây là Đề án liên quan trực tiếp đến những đột phá chiến lược, vì lợi ích quốc gia, của người dân và doanh nghiệp.

- Các đơn vị tập trung quyết liệt, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao của Ban Chỉ đạo 06 Quận tại Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND quận.