Ban chỉ huy quân sự

Thông tin Ban chỉ huy quân sự
Ngày đăng 01/04/2015 | 00:00  | View count: 375

Địa chỉ : Số 17 Thể Giao

SĐT: 3.976.3848 - FAX: 069.555.258.

ĐTDD

ĐTCQ

Chỉ huy trưởng:

Nguyễn Văn Sơn

098.270.6365

3.821.6975

Chính trị viên :

Nguyễn Văn Cường

098.323.3538

3.978.1251

Chỉ huy phó - TMT:

Nguyễn Xuân Phúc

091.245.1170

3.978.1252

Chỉ huy phó - ĐV:

Nguyễn Công Hùng

098.218.7227

3.978.1250

Chính trị viên phó:

Nguyễn Văn Quang


096.463.4499

3.974.7177