CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 31/03/2024

Ngày đăng 01/04/2024 | 09:09  | Lượt xem: 314
Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 31/03/2024.

Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/12/2023

Ngày đăng 01/12/2023 | 09:39  | Lượt xem: 475
Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/12/2023.

Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/9/2023

Ngày đăng 01/09/2023 | 10:10  | Lượt xem: 346
Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/9/2023.

Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/6/2023

Ngày đăng 01/06/2023 | 10:38  | Lượt xem: 434
Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/6/2023.

Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/3/2023

Ngày đăng 01/03/2023 | 03:10  | Lượt xem: 586
Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận tính đến ngày 01/3/2023.

Thông tin về các hộ kinh doanh thực hiện tự công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 02/11/2022 | 03:42  | Lượt xem: 818
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng công bố thông tin của các hộ kinh doanh thực hiện tự công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương.

Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận năm 2022

Ngày đăng 30/09/2022 | 09:10  | Lượt xem: 1988
Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận năm 2022.

Danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tính đến 29/7/2022

Ngày đăng 15/08/2022 | 09:05  | Lượt xem: 1014
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tính đến 29/7/2022.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 29/07/2022 | 03:35  | Lượt xem: 658
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng công bố thông tin của các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 26/05/2022 | 04:25  | Lượt xem: 2298
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh tự thực hiện công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 07/01/2022 | 10:06  | Lượt xem: 716
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh tự thực hiện công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 05/01/2022 | 09:58  | Lượt xem: 637
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 05/01/2022 | 09:55  | Lượt xem: 584
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 14/07/2021 | 10:10  | Lượt xem: 602
Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng cung cấp Danh sách các điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Quận...

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 10/11/2020 | 03:30  | Lượt xem: 2408
Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng cung cấp Danh sách các điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Quận...

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 21/10/2019 | 02:30  | Lượt xem: 751
Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng cung cấp Danh sách các điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Quận...