văn bản mới ban hành

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Ngày đăng 11/04/2018 | 10:01

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Cấp quản lý Thành phố
Đơn vị chủ trì Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Thời gian thực hiện Năm 2016 - 2017
 

Nội dung:

 

Mục tiêu:
- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về chuẩn mực văn hóa ứng xử và thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên.
- Đánh giá đúng thực trạng việc thực hiện văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội, chỉ rõ những vấn đề đặt ra.
- Những nhân tố tác động đến việc thực hiện văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong thời gian tới.
- Đề xuất giải pháp, quy tắc, quy trình thực hiện văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
 
Nội dung nghiên cứu: 
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuẩn mực văn hóa ứng xử, thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
- Thực trạng việc thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
- Một số giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
 
Sản phẩm của đề tài:
Đề tài đã xây dựng và đề xuất hệ thống các giải pháp gồm 06 nhóm giải pháp cụ thể, 06 kiến nghị với Thành ủy Hà Nội và 06 kiến nghị với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 
Cùng với hệ thống cơ sở pháp lý đã và đang được thực hiện hiện nay, Đề tài đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử  của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế rất cụ thể gồm 4 Chương, 21 Điều nhằm góp phần điều chỉnh lại việc nhận thức, niềm tin, thái độ và hành vi ứng xử chưa tốt của các nhóm đối tượng thanh niên khác nhau, một lực lượng đông đảo trong xã hội, những chủ nhân tương lai của đất nước, thúc đẩy ổn định trật tự an toàn xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Hà Nội theo hướng hiệu quả và bền vững. 
 
Việc phấn đấu thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử của thanh niên sẽ là cơ sở  để các cơ quan, đơn vị, trường học đánh giá thi đua đối với các tập thể, cá nhân hàng năm hiệu quả hơn, sát với thực tiễn hơn. 
 
Phạm vi ứng dụng:
- Địa chỉ ứng dụng kết quả: Thành đoàn Hà Nội 
- Các lĩnh vực có thể ứng dụng: văn hóa, giáo dục.
 
Nguồn: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội