văn bản mới ban hành

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và tổ chức hoạt động đối với Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, Tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/07/2019 | 10:32

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện công tác quản lý và tổ chức hoạt động đối với Nhà văn hóa, Khu thể thao thôn, Tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Hướng dẫn số 118/HD-VH&TT ngày 29/7/2019 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)