văn bản mới ban hành

Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngày đăng 10/03/2016 | 02:56 PM
/documents/882847/0/VanBanGoc_129.2015.ND.CP.pdf/3bf60555-52d2-4f9b-a18f-d9aef0fe602f

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng 10/03/2016 | 02:53 PM
/documents/882847/0/VanBanGoc_134-nd.signed.pdf/d06f92f5-a40c-4627-9094-3d18059b9569

Luật Tổ chức Chính phủ

Ngày đăng 09/03/2016 | 03:36 PM
/documents/882847/0/VanBanGoc_76.2015.QH13.pdf/f89f5cbd-7fbb-44e4-a2d5-dc4b358d4135

Luật Căn cước công dân

Ngày đăng 09/03/2016 | 02:49 PM
/documents/882847/0/59.2014.QH13.doc/1e771c78-b865-4244-bd85-033a836ce18c

Luật Tổ chức Quốc hội

Ngày đăng 09/03/2016 | 02:44 PM
/documents/882847/0/57.2014.QH13.doc/5a160d41-19f9-49d0-bfcb-232c159b21d3

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 09/03/2016 | 02:39 PM
/documents/882847/0/VanBanGoc_85.2015.QH13.pdf/8f9d43e4-2d69-4300-9df0-c5d7a84f005e

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 09/03/2016 | 02:36 PM
/documents/882847/0/VanBanGoc_80.2015.QH13.pdf/ece11d4c-c8fc-44cc-a178-3b3e8425738d

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày đăng 09/03/2016 | 02:29 PM
/documents/882847/0/VanBanGoc_77.2015.QH13.pdf/3c419a0e-4250-4d9a-9e74-c6e67f28ed2a

Trao đổi thông tin về những lần sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày đăng 09/03/2016 | 11:00 AM
Công tác xây dựng hệ thống văn bản Luật pháp của nước ta ngày càng hoàn thiện, công tác này đã và đang là công cụ hữu hiệu phát huy hiệu quả trong hoạt động điều hành của Đảng, Nhà nước trên mọi...