Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành uỷ Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/05/2023 | 09:37  | Lượt xem: 60

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành uỷ Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 18/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành uỷ Hà Nội về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)