chương trình công tác

CHƯƠNG TRÌNH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, giai đoạn 2011 - 2015
Ngày đăng 11/07/2014 | 00:00  | View count: 7135

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV, BCH Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng 07 Chương trình công tác toàn khoá, đây là định hướng trung tâm để các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc lãnh đạo, triển khai thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2010 - 2015

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN UỶ HAI BÀ TRƯNG

*

Số 10-CTr/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quận Hai Bà Trưng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng

và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền;

chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp,

giai đoạn 2011 - 2015

(Gọi tắt là Chương trình 01)

-------

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV, quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đề ra chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, giai đoạn 2011 - 2015” như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

Đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

giai đoạn 2005 - 2010

I/ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ NỔI BẬT:

Nhiệm kỳ vừa qua, Quận uỷ đã lãnh đạo toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXIII đã đề ra. Trong đó công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Công tác chính trị tư tưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ TCCS Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đều đạt trên 75%, cuối nhiệm kỳ không còn TCCS Đảng yếu kém; hàng năm, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 74-81%, đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ dưới 0,2%, kết nạp được 1.517 đảng viên mới; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện toàn diện các nội dung theo Điều lệ; thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp. Công tác Dân vận có nhiều đổi mới sáng tạo, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tổ chức bộ máy của HĐND, UBND từ Quận đến các phường thường xuyên được củng cố, kiện toàn, sắp xếp với 12 Phòng, Ban chuyên môn cấp Quận, 20 phường và 1.273 tổ dân phố. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Quận nhìn chung đủ tiêu chuẩn theo quy định, nhiều đồng chí có kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn phong phú. Việc đẩy mạnh CCHC đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Các nhiệm vụ chính trị được tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát Nghị quyết của cấp uỷ, đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, đem lại hiệu quả, nhất là trong triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong công tác giải phóng mặt bằng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bám sát nghị quyết của cấp uỷ; đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào lớn; tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, ủng hộ giúp đỡ người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; vận động cán bộ đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II/ NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI:

Bên cạnh những kết quả trên, công tác xây dựng Đảng và tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị vẫn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp uỷ cơ sở và một bộ phận đảng viên còn hạn chế; truyền đạt nghị quyết và nghiên cứu học tập hiệu quả chưa cao; một số cấp uỷ chưa thực sự coi trọng công tác tư tưởng, chính trị; có nơi nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa tốt, đấu tranh tự phê bình và phê bình hạn chế; đội ngũ cán bộ thiếu hụt ở một số cơ cấu, lĩnh vực; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở còn chưa thường xuyên. Năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền trên một số lĩnh vực như quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng ở một số địa phương còn hạn chế; việc phân công điều hành một số lĩnh vực quản lý nhà nước chưa cụ thể, còn chồng chéo; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Cá biệt ở một số đơn vị có biểu hiện của tư tưởng cục bộ, địa phương, có nơi nội bộ chưa đoàn kết, thiếu dân chủ, kỷ cương; một số cán bộ, đảng viên sa sút về phẩm chất, có biểu hiện tiêu cực. Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có lúc, có nơi chưa rõ nét, hoạt động còn biểu hiện hành chính hoá, mang tính hình thức; tập hợp đoàn viên, hội viên còn hạn chế.

PHẦN THỨ HAI

Mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp giai đoạn 2011 - 2015

I/ MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Mục tiêu:

1.1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực điều hành của bộ máy chính quyền; khắc phục yếu kém khuyết điểm; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ, có phương thức lãnh đạo khoa học, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

1.2. Tiếp tục lãnh đạo, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, đề cao vai trò cấp uỷ, đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động của từng tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

1.4. Đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ Quận đề ra.

* Phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

- Hàng năm: Có 75% TCCS Đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; không có TCCS Đảng yếu kém; tỷ lệ chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh đạt 70% trở lên.

- Phấn đấu 100% các TCCSĐ quán triệt, xây dựng chương trình và thực hiện thắng lợi chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

- Xây dựng đồng bộ, thống nhất và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các khu dân cư.

- Phát triển từ 3-5 TCCS Đảng trong thành phần kinh tế ngoài nhà nước.

- Hàng năm toàn Đảng bộ kết nạp từ 350 đảng viên trở lên, mỗi Đảng bộ phường kết nạp từ 05 đảng viên trở lên. Đến năm 2015 tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ giáo viên đạt 50% trở lên.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cấp Quận hàng năm được cấp trên đánh giá xếp loại tốt trở lên.

- Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý có trình độ chuyên môn trên đại học 25%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 100%. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận uỷ quản lý có trình độ chuyên môn phù hợp từ đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

- Cử đi đào tạo về: Chuyên môn trên đại học 8 cán bộ, lý luận chính trị cao cấp và cử nhân 40 cán bộ, trung cấp lý luận chính trị cho 180 cán bộ.

2. Yêu cầu:

Các cấp uỷ đảng tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để tạo bước chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khắc phục tình trạng suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng bộ máy chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội thực sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tâm huyết với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức và lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP:

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

1.1. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

1.1.1. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Chủ động đấu tranh, xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước; suy thoái về đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên bằng nhiều biện pháp sinh động, phù hợp với đặc điểm, đặc thù tổ chức, lứa tuổi, tầng lớp trong xã hội, thông qua hình thức nêu gương sáng, các hoạt động giáo dục truyền thống, hướng về cội nguồn dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam, của Thủ đô và Quận Hai Bà Trưng; tăng cường tuyên truyền các nội dung phản bác những luận điệu, hành động đi ngược với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Chủ động nắm bắt tình hình, dự báo, phân tích diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để từ đó làm tốt công tác định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nắm bắt dư luận và khả năng phân tích sàng lọc thông tin của đội ngũ cộng tác viên.

Các cấp uỷ chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cụ thể hoá bằng các kế hoạch, chương trình để việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

1.1.2. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và có sức lan tỏa rộng rãi.

Đổi mới công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; các cấp uỷ xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, chủ đề học tập cụ thể, thiết thực; định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời phê bình, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu.

Tiếp tục bổ sung và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng địa phương, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Cấp uỷ các cấp chỉ đạo xây dựng quy định trách nhiệm về tính tự giác, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để quần chúng nhân dân noi theo.

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên hàng năm và làm cơ sở để thực hiện công tác quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức.

1.2. Đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, đồng bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên.

1.2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên:

Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCS Đảng, nhất là Đảng bộ phường và chi, đảng bộ trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, mối quan hệ của chi bộ với các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn khu dân cư. Nghiên cứu xây dựng chuyên đề về củng cố, sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động các TCCS Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các HTX cho phù hợp. Thường xuyên quan tâm củng cố các TCCS Đảng yếu kém.

Đảm bảo nguyên tắc và duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt cấp uỷ các cấp; Tăng cường việc đấu tranh tự phê bình, phê bình trong Đảng; Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân trong xây dựng Đảng ở cơ sở.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý, phân công nhiệm vụ đối với đảng viên; đảng viên đang công tác, lao động, học tập thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ nơi cư trú. Cán bộ, đảng viên và gia đình gương mẫu, tự giác chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Thực hiện việc đánh giá chất lượng TCCS Đảng, đảng viên đúng thực chất, trên cơ sở tiêu chí đề ra theo hướng dẫn.

1.2.2. Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận:

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ theo quy định của Trung ương, Thành uỷ và tình hình thực tế của Quận, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, hiệu quả. Thực hiện các quy chế, quy định mang tính đặc thù của Thành phố như: Quy định chế độ trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Quy chế tuyển chọn cán bộ tài năng; quy chế lấy ý kiến quần chúng về đánh giá cán bộ; các quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ trong từng loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thực hiện các chủ trương mới mang tính đột phá về công tác cán bộ của Thành uỷ. Thực hiện nghiêm Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

Thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, đồng bộ nhằm khắc phục tình trạng hụt hẫng, chắp vá khi có nhu cầu sử dụng cán bộ; bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là cán bộ, công chức công tác tại các phòng, ban, ngành Quận và cán bộ chủ chốt ở phường. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; đổi mới, tạo bước đột phá trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ:

- Về công tác đánh giá cán bộ: Đổi mới phương pháp, cách thức, chất lượng đánh giá, nhất là đối với cấp uỷ viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện đánh giá cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện, công tâm, hiệu quả; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chính; mở rộng đối tượng và phạm vi trong việc lấy ý kiến đánh giá, nhận xét về đội ngũ cán bộ, công chức. Coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. Thực hiện việc đánh giá đối với từng đối tượng cán bộ trong các loại hình tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Về công tác quy hoạch cán bộ: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, hàng năm chủ động thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Thực hiện đồng bộ công tác xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cán bộ chuyên sâu về từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ làm chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể cho nhiệm kỳ tới.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo mục tiêu, kế hoạch. Chú trọng phương châm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, yêu cầu kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Thực hiện chủ trương của Thành phố về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài; các lớp đào tạo cán bộ nguồn làm công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo của Đảng, cán bộ nguồn cho cấp phường. Trong nhiệm kỳ mở 02 lớp Trung cấp LLCT tại Quận; tạo điều kiện để cán bộ chủ chốt các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp Quận, cán bộ chủ chốt phường đi học cao cấp, cử nhân LLCT ngoài chỉ tiêu phân bổ của Thành phố; đề ra chỉ tiêu hàng năm cử cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý đi học cao học.

- Về công tác luân chuyển, điều động cán bộ: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11-KH/TU của Thành uỷ; việc thực hiện luân chuyển cán bộ dựa trên cơ sở kết quả đánh giá, quy hoạch cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng gắn với điều động nhằm thực hiện mục tiêu trước mắt và lâu dài; thực hiện luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cùng với sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là ở những vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, những cán bộ làm việc một vị trí lâu năm, trì trệ, thiếu động lực phát triển.

- Về công tác bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Thực hiện việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theo quy chế, quy trình chặt chẽ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, khách quan, khoa học; thực hiện chủ trương mới của Thành phố về thí điểm thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo các cấp nhằm lựa chọn được nhân sự tốt nhất. Miễn nhiệm, thay thế kịp thời đối với những cán bộ lãnh đạo quản lý không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu, né tránh trách nhiệm, để đơn vị xảy ra vụ việc nổi cộm, bức xúc kéo dài.

- Về thực hiện chính sách cán bộ: Chăm lo thực hiện tốt chính sách cán bộ nhất là đối với cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, người có công, cán bộ hưu trí; thực hiện đầy đủ, kịp thời, công bằng về chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở.

1.2.3. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; quan tâm phát triển đảng đối với quần chúng ưu tú là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, công nhân trực tiếp sản xuất, đội ngũ trí thức.

Cấp uỷ cơ sở chủ động việc tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động do các đoàn thể chính trị - xã hội phát động và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Gắn việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội vững mạnh, nhất là tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng, ưu tiên đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức trẻ, giáo viên, cán bộ cơ sở ở phường.

Tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác đảng ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên; cải tiến quy trình, giảm thời gian thẩm định hồ sơ xét kết nạp đảng viên từ cơ sở đến Quận.

Xây dựng chuyên đề về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên và lực lượng đoàn viên thanh niên. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên vào công tác đánh giá chất lượng TCCS đảng và đánh giá kết quả hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội, đối với các đơn vị có nguồn phát triển đảng.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội trong cán bộ, đảng viên.

1.3.1. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật, giám sát chuyên đề; xây dựng hoàn thiện quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ với các tổ chức có liên quan.

Đổi mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành các bước kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ đúng theo nguyên tắc của Đảng và đảm bảo thiết thực, hiệu quả, dễ thực hiện; kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, trong thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước để kịp thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; quá trình triển khai không làm ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính, mục đích để chủ động phòng ngừa vi phạm, giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha, không để sai phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, khi phát hiện phải xử lý nghiêm minh các vi phạm để răn đe, giáo dục chung.

Cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trong đó tập trung vào 05 nhiệm vụ chủ yếu và 02 khâu đột phá của Quận. Chú trọng kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức, lối sống và giữ mối liên hệ với quần chúng nhân dân. Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu phát hiện có vi phạm đến mức phải xử lý, ngoài việc xử lý những cán bộ, đảng viên trực tiếp sai phạm, cần phải xem xét trách nhiệm của tổ chức quản lý trực tiếp cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân bao che, dung túng, thiếu trung thực, không khách quan trong việc xem xét xử lý cán bộ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra; quan tâm đầu tư vật chất, phương tiện làm việc cho công tác kiểm tra, thanh tra, tăng cường mối quan hệ phối hợp đồng bộ giữa cơ quan kiểm tra đảng với các cơ quan khối nội chính để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

1.3.2. Tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội trong cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nghiêm các chế tài xử lý theo quy định như: kỷ luật, buộc thôi việc, điều chuyển công tác khác,…nhằm răn đe, ngăn chặn đối với những cán bộ, công chức, viên chức có những hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho tổ chức, cá nhân, nhất là đối với cán bộ, công chức các cơ quan phòng, ban ở Quận và cán bộ phường.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra, kiểm tra, xử lý những vụ việc, lĩnh vực công tác nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận, đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi tiêu cực trong cán bộ, công chức như: quản lý đất đai, quản lý xây dựng, tài chính, đầu tư công trình dự án, hạ tầng kỹ thuật... Tăng cường công tác giám sát của UBKT cấp uỷ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội (ma tuý, cờ bạc, mại dâm, say rượu), xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm.

1.4. Đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động công tác dân vận

Các cấp uỷ đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, và thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình số 03-CTr/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 12/5/2011 của Ban Dân vận Thành ủy với Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về "Tăng cường công tác dân vận", giai đoạn 2011- 2016, đưa công tác dân vận của chính quyền vào nề nếp. Chú trọng giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân"; coi trọng công tác dân vận trong đồng bào có đạo; quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

1.5. Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:

- Đổi mới trong ban hành Nghị quyết: Đổi mới việc xây dựng, ban hành các chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, những lĩnh vực khó khăn, phức tạp, yêu cầu thực tiễn đòi hỏi cần phải tập trung giải quyết, có phân công, phân nhiệm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất, tránh xu hướng dàn trải.

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo hướng bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy sự chủ động, sáng tạo của từng tổ chức; vừa bảo đảm tránh bao biện, làm thay hoạt động của chính quyền song cũng tránh buông lỏng, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức bảo đảm phù hợp quy định của Điều lệ Đảng, của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phù hợp với tình hình và yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của từng tổ chức. Cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần chủ động, có kế hoạch, dành thời gian thỏa đáng đi cơ sở, bám sát thực tiễn để kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo trách nhiệm được phân công.

- Mở rộng dân chủ trong Đảng: Thực hiện cơ chế đối thoại, chất vấn giữa các cấp lãnh đạo của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về những vấn đề nổi cộm, bức xúc, kể cả những ý kiến trái chiều về chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cơ quan, đơn vị xây dựng lịch tiếp, đối thoại với công dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân qua đó tập trung chỉ đạo, giải quyết, xử lý những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng: Thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp mạnh cho cơ sở về nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết gắn với tạo điều kiện về cơ chế tài chính, cơ sở vật chất, cán bộ để đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ được giao. Rà soát quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản và quy định thời hạn xử lý, giải quyết đối với từng nội dung, lĩnh vực công tác, loại bỏ những thủ tục, quy trình không cần thiết để rút ngắn thời gian, tăng hiệu quả giải quyết công việc. Đổi mới việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo hướng lựa chọn nội dung, phạm vi, tầm quan trọng công việc để tổ chức cuộc họp, hội nghị; không tổ chức những cuộc họp, hội nghị mang tính hình thức, kém hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, giao ban công tác, trao đổi thông tin chuyên môn, nghiệp vụ…

2. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp.

2.1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp: Nâng cao chất lượng các kỳ họp và việc ban hành nghị quyết; Đẩy mạnh hoạt động giám sát, tái giám sát; mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác tiếp dân, xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao năng lực hoạt động của các ban Hội đồng nhân dân các cấp.

Trên cơ sở tổ chức bộ máy quy định theo Nghị định 36/2011/NĐ-CP, Nghị định 107/2004/NĐ-CP và Nghị định 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ, chỉ đạo rà soát, bổ sung quy chế làm việc UBND các cấp; bổ sung việc phân công, phân nhiệm thành viên UBND Quận, trên cơ sở rà soát các lĩnh vực công tác còn chồng chéo, hoặc chưa được phân công cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy các phòng, ban chuyên môn của UBND Quận.

Đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền theo hướng chủ động đề xuất với Thành phố về cơ chế phối hợp với các sở, ban ngành Thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là các lĩnh vực được Thành phố phân cấp; chủ động chuẩn bị về bộ máy tổ chức cán bộ, cơ chế làm việc, cơ sở vật chất và các điều kiện làm việc để đón nhận triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp.

Xây dựng tiêu chí chính quyền phường trong sạch vững mạnh, thực hiện việc đánh giá định kỳ hàng năm và coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng TCCS Đảng khối phường.

Thực hiện việc phân cấp đối với UBND các phường những lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Thành phố, đồng thời tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những nội dung đã phân cấp để kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, tiêu cực và những bất cập trong quản lý, điều hành.

2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

Tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, đầy đủ trên 5 nội dung CCHC theo Chương trình 03 của Quận uỷ về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền các cấp”, gồm: thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ, tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về cải cách thủ tục hành chính.

2.3. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho các cơ quan của Quận và phường.

Đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, HĐND - UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận và trụ sở hành chính các phường. Việc đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật làm việc phù hợp cho cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư và hiệu quả làm việc của cán bộ, tránh lãnh phí; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin để giải quyết công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị. Các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, khắc phục biểu hiện hành chính hoá. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, phát triển, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến; các cuộc vận động, các phong trào hoạt động cần đảm bảo tính thiết thực, sát với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, gắn kết giữa hiệu quả của phong trào với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân; khắc phục những hạn chế, yếu kém của tổ chức; đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng “người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “người tốt việc tốt”, phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội trong cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Chỉ đạo xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội thông qua MTTQ và các đoàn thể nhân dân; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu với cấp uỷ đảng và phối hợp với chính quyền các cấp chăm lo, giải quyết những vấn đề dân sinh, đảm bảo an sinh xã hội; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Quận đến cơ sở; Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ công tác trong các cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên và các hội đoàn thể khác trong các loại hình cơ quan, doanh nghiệp ngoài công lập; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở khu dân cư đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Phát triển thêm các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp; xây dựng và thực hiện các quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc các cấp để tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát, xây dựng chính quyền.

Thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình các tầng lớp nhân dân; tham mưu với cấp uỷ Đảng và phối hợp với chính quyền các cấp để giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, dân chủ, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có chiều sâu, mở rộng thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình, mô hình tổ chức trong Đảng, trong các cơ quan hành chính nhà nước và trong các loại hình tổ chức khác.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội Quận xây dựng các quy chế về kiểm tra, giám sát đối với các đoàn thể cấp dưới và đoàn viên, hội viên nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của các tổ chức.

PHẦN THỨ BA

Tổ chức chỉ đạo thực hiện

I/ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1- Ban Thường vụ Quận ủy:

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình tới các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm, giữa nhiệm kỳ và tổng kết Chương trình vào năm 2015.

2- Ban chủ nhiệm chương trình:

Giúp Ban Thường vụ Quận ủy hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề xuất ý kiến xử lý những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện chương trình.

Chỉ đạo việc triển khai và phân công xây dựng các chuyên đề của Chương trình.

3- HĐND và UBND Quận:

Xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hoá nội dung Chương trình bằng các chuyên đề, quy chế làm việc, dự án đầu tư, kế hoạch công tác, các tiêu chí, quy định cụ thể để đảm bảo thực hiện Chương trình hiệu quả, thiết thực. Hàng năm kiểm tra kết quả thực hiện nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền. Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận uỷ bàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp phát sinh trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

4- Các Ban Đảng Quận ủy:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tham mưu giúp Quận uỷ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các phòng, ban, ngành Quận tổ chức thực hiện Chương trình.

- Ban Tuyên giáo: Giúp Ban Thường vụ Quận uỷ theo dõi việc triển khai, quán triệt chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn về các nội dung trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công tác tuyên truyền.

- Ban Tổ chức: Là cơ quan thường trực của Ban chủ nhiệm chương trình, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận uỷ xây dựng, sửa đổi bổ sung các Quy định, Quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức và công tác cán bộ; chủ trì phối hợp với các Ban Đảng và Văn phòng Quận uỷ trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

- Ủy ban Kiểm tra: Tham mưu, giúp Ban Thường vụ Quận uỷ kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong tổ chức thực hiện chương trình. Tham mưu và xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên theo thẩm quyền.

- Ban Dân vận: Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, củng cố lòng tin và mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân. Chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Văn phòng: Tham mưu việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình triển khai thực hiện phục vụ cho việc đánh giá sơ kết, tổng kết Chương trình. Chăm lo điều kiện, cơ sở vật chất trong triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị: Thực hiện tốt nội dung, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

5- Các cấp ủy Đảng trực thuộc:

Căn cứ nội dung Chương trình, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở tổ chức, đơn vị mình cho sát thực và hiệu quả.

Tổ chức quán triệt chương trình này tới từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gắn với việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

6- Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của quận:

Xây dựng kế hoạch và các đề án, chuyên đề cụ thể để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. Tổng hợp, nắm tình hình thực tiễn và phản ánh của các tầng lớp nhân dân để tham mưu, đề xuất giúp Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ điều chỉnh, bổ sung nội dung, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện.

II/ TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN:

1- Năm 2011:

- Ban Thường vụ triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình (Xong trong tháng 7 /2011).

- Các TCCS Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở (Xong trước tháng 9 /2011).

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu xây dựng các chuyên đề của chương trình (trong năm 2011 và 2012).

2- Năm 2012:

- Triển khai thực hiện các chuyên đề của Chương trình.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020;

- Kế hoạch tổng thể về điều động, luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý trong nhiệm kỳ khóa XXIV (Quý II, III /2012).

- Hoàn thiện các quy chế về công tác cán bộ: Quy chế tuyển dụng; sửa đổi bổ sung quy định, quy chế khác (Quý IV/2011 và Quý I/2012).

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình.

3- Năm 2013:

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế, hướng dẫn.

- Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện chương trình (Quý II/2013).

- Thực hiện sắp xếp, điều động luân chuyển cán bộ theo kế hoạch.

- Tập trung chỉ đạo những nội dung chưa làm được hoặc còn yếu.

4- Năm 2014:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo những nội dung chưa làm được hoặc còn yếu.

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình ở các TCCS đảng, đơn vị trực thuộc.

5- Năm 2015:

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình ở các TCCS đảng, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức tổng kết chương trình. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 phục vụ Đại hội Đảng các cấp./.

Nơi nhận:

T/M QUẬN ỦY

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương

- Thường trực Thành uỷ; (Để

- Các Ban Đảng TU; báo cáo)

- Các Đ/c QUV;

- Thành viên BCN CTr;

- MTTQ, các đoàn thể, phòng ban, ngành Quận;

- Các TCCS Đảng trực thuộc;

(Để thực

hiện)

- Lưu.