Công khai ngân sách

Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 16/04/2019 | 04:07 PM
Công khai tình hình thực hiện thu - chi Ngân sách quận Hai Bà Trưng 03 tháng đầu năm 2019

Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 10:42 AM
Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 22/01/2019 | 09:45 AM
Công khai dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 02/01/2019 | 03:04 PM
Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách Quận Hai Bà Trưng