danh mục các chương trình đề tài

Giải pháp tái cơ cấu kinh tế ngoại thành Hà Nội giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030
Ngày đăng 22/03/2016 | 08:19

Cơ cấu kinh tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 được định hướng bằng bằng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương và Thành phố, và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2011-2015 và hàng năm

Cấp quản lý

Thành Phố

Đơn vị chủ trì

Sở khoa học và Công nghệ

Thời gian thực hiện

Năm 2015

Xem chi tiết tại đây