danh mục các chương trình đề tài

Nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của các Doanh nghiệp cơ điện tử Hà Nội
Ngày đăng 22/03/2016 | 08:23

Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo là một yêu cầu quan trọng cho các doanh nghiệp để nâng cao năng lực canh tranh. Năng lực đổi mới sáng tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp vì đó là con đường tất yếu để đảm bảo nước ta có thể đạt được mục tiêu đến năm 2020 trở thành một nước có thu nhập trung bình, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Việc này càng đặc biệt quan trọng đối với thủ đô Hà Nội để có thể làm tốt vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước

Cấp quản lý

Thành Phố

Đơn vị chủ trì

Sở khoa học và Công nghệ

Thời gian thực hiện

Năm 2016

Xem chi tiết tại đây