danh sách ban chấp hành đảng bộ

Chương trình 06
Ngày đăng 17/07/2014 | 00:00  | View count: 6316

CHƯƠNG TRÌNH: Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 07)

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG

Quận Hai Bà Trưng, ngày 7 tháng 6 năm 2011

*

Số 06-CTr/QU

CHƯƠNG TRÌNH

Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015

(Gọi tắt là Chương trình 07)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng. Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng “Chương trình đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015” với những nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG,

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền quận Hai Bà Trưng rất quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt sau khi Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành, Đảng bộ và chính quyền quận đã xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, phải được tiến hành tích cực, thường xuyên lâu dài theo chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng cao. Phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn quận được đẩy mạnh, đẩy lùi được một bước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí trong Đảng, trong xã hội.

Quận quan tâm đúng mực đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ để phòng ngừa phát sinh tham nhũng. Định kỳ hàng năm tiến hành tổ chức đánh giá cán bộ, công chức theo đúng quy trình. Đồng thời công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ công vụ và xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức có sai sót, vi phạm kỷ luật trong việc thực thi công vụ được tăng cường.

Quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quận xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động theo Luật phòng chống tham nhũng dưới các hình thức công khai. Việc áp dụng mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại quận và các phường đã tạo được thuận tiện cho nhân dân khi đến cơ quan nhà nước giải quyết công việc. Cán bộ có sự chuyển biến về phong cách làm việc.

Thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng định kỳ từ năm 2008. Đến thời điểm hiện tại, công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2010 của toàn quận đã thành nền nếp.

Hàng năm, quận xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp tăng thu ngân sách. Đồng thời áp dụng nhiều biện pháp cụ thể để thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong điều hành và quản lý chi ngân sách, chỉ đạo các đơn vị thuộc quận nghiêm túc thực hiện các quy định về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công, cơ bản đã đảm bảo được yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí khi mua sắm tài sản.

UBND quận, phường và các tổ chức, đơn vị trong toàn quận đã thiết lập và công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận tin tố cáo về hành vi tham nhũng lãng phí, nhũng nhiễu. Công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường trên địa bàn toàn quận, đặc biệt là tố cáo hành vi tham nhũng.

UBND quận tiếp tục chỉ đạo Thanh tra quận triển khai chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc để tăng cường công tác giám sát việc thực hiện và chấp hành pháp luật trên địa bàn quận, đặc biệt là pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Vận động nhân dân phát huy dân chủ, phát hiện đấu tranh với các vụ việc tham nhũng, lãng phí trên địa bàn quận.

Tuy nhiên còn một số tồn tại: Một số đơn vị xây dựng triển khai kế hoạch chống tham nhũng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chung.

Một số chủ tài khoản chưa thực sự ý thức được trách nhiệm cá nhân của mình trong quản lý và điều hành ngân sách của đơn vị dẫn đến sai phạm trong lĩnh vực quản lý, điều hành thu chi tài chính.

Nguyên nhân: Một số đơn vị chưa phát huy được hết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực này dẫn đến công tác chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên quan trọng tại đơn vị.

Do cơ chế chính sách còn chưa hoàn thiện, thay đổi nhiều dẫn đến những khó khăn nhất định trong công tác quản lý. Tội phạm về tham nhũng trong thời gian gần đây tuy giảm về số lượng nhưng hậu quả gây thiệt hại cho xã hội lại gia tăng, thủ đoạn phạm tội tinh vi khó phát hiện hơn

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I/ MỤC TIÊU:

- Giáo dục toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong quận nâng cao nhận thức, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Các đơn vị, phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND các phường thuộc Quận xác định được công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn của từng đơn vị.

- Chủ động xây dựng được các biện pháp hữu hiệu, thiết thực để phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn quận.

- Tạo được bước chuyển biến rõ nét trong xây dựng tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh với bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và quận, củng cố lòng tin của nhân dân.

II/ NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư , tạo nên phong trào tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ tham nhũng, lãng phí trong Đảng, trong xã hội. Cán bộ lãnh đạo là đảng viên phải nêu gương về đạo đức, lối sống và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Nghị quyết, thông tư, văn bản hướng dẫn có liên quan theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, dễ hiểu và dễ thực hiện, đặc biệt là đối với công tác giáo dục, tuyên truyền trong quần chúng nhân dân.

- Nêu các gương điển hình tốt, bảo vệ, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngay tại cơ sở, trong lao động và sinh hoạt xã hội như: Sử dụng điện, nước ăn, uống, chi tiêu, hiếu hỷ, đi lại…

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong quản lý, giáo dục đảng viên; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên.

- Tăng cường công tác giáo dục đảng viên, đề cao tinh thần tự hào về truyền thống, ý thức trách nhiệm của người đảng viên, nghiêm túc tu dưỡng bản thân, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các quy định đảng viên không được làm. Đảng viên phải báo cáo trước chi bộ về tình hình gia đình chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ Đảng cần quan tâm giáo dục, nhắc nhở và kịp thời kiểm tra, phát hiện hành vi dễ dẫn đến vi phạm để chủ động công tác phòng ngừa, đấu tranh. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; cá nhân, tổ chức dung túng, bao che tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện nghiêm túc quy định cán bộ, đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú. Nâng cao tính chiến đấu, thực hiện dân chủ, công khai trong tự phê bình và phê bình theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. Các chi bộ đảng đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm gắn với nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời công khai kết quả trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Trong sinh hoạt hàng tháng cần thường xuyên đề cập nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

- Các cấp ủy đảng thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo ủy ban MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân làm tốt vai trò giám sát; thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tổ chức tốt việc định kì hàng năm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND bầu.

3. Rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo hướng nâng cao trách nhiệm, năng lực, trình độ, đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”.

- Thực hiện nghiêm quy chế thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức; công khai minh bạch đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, điều kiện và kết quả trúng tuyển; chú trọng thanh tra, xử lý tham nhũng trong thi tuyển.

Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, đảm bảo năng lực, trình độ, đạo đức “cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư” gắn với hạn chế, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là đối với một số ngành, lĩnh vực trọng điểm. Kiên quyết không sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người tham nhũng, lãng phí hoặc bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí.

- Tuyển chọn cán bộ có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực, đạo đức để bố trí củng cố kiện toàn lực lượng phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan chức năng. Thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc quy định những người có quan hệ gia đình (chồng, vợ, anh, chị, em, con) không được cùng tham gia trong một bộ phận dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và cử đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí để nâng cao tinh thần, ý thức phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành công an, kiểm soát, tòa án, cơ quan thi hành án và thanh tra; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cán bộ tư pháp; tăng cường kiểm tra phòng, chống sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức ở các cơ quan tư pháp.

4. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức, đơn vị và công khai tài sản của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

- Các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, quy tắc ứng xử cán bộ công chức, quy trình thủ tục giải quyết thủ tục hành chính, quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, quy định về công khai tài chính trong ngân sách đơn vị và tài chính phát sinh từ việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Các đơn vị thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm các quy chế, quy định đã được ban hành. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy chế, quy định đã được ban hành để phòng ngừa phát sinh tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính, chuẩn hóa thủ tục hành chính; rà soát, cải tiến, loại bỏ những thủ tục rườm rà, bất hợp lý; giải quyết công việc nhanh, hiệu quả, chất lượng, đúng pháp luật. Các tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm hội họp, dành thời gian đi thực tế để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc và khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị thật hiệu quả, rõ nội dung và tiết kiệm thời gian. Tăng cường thanh tra vụ việc.

- Các đơn vị đẩy mạnh kiểm tra nội bộ phòng ngừa phát sinh tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc và khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ sở.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định; giải trình những tài sản và nguồn thu nhập tăng cao so với năm trước theo quy định của pháp luật.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu với công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình và với những hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu phát sinh trong ngành, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; khen thưởng, kỷ luật nghiêm đối với những thủ trưởng không hoàn thành tốt vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

- Đưa nội dung kiểm điểm việc thực hiện phòng ngừa tham nhũng, lãng phí của cán bộ, lãnh đạo từng đơn vị là nội dung bắt buộc khi tiến hành kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức cuối năm.

Các cấp uỷ đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của luật phòng, chống tham nhũng, quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, nhằm bảo đảm nét đẹp lịch sự, văn hoá trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm túc những điều quy định cán bộ, công chức không được làm theo luật cán bộ, công chức.

5. Thực hiện nghiêm chính sách về quản lý kinh tế - xã hội; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các tổ chức, đơn vị phải chấn chỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, công sở, đầu tư dự án. Nghiêm cấm tùy tiện thực hiện sai quy hoạch, quản lý đất đai chống lấn chiếm, kiến nghị thành phố thu hồi đất của tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng không đúng mục đích, lãng phí để chuyển đổi sử dụng cho hiệu quả. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng để chống lãng phí khi phá dỡ công trình.

- Các tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công; sử dụng tiết kiệm điện, nước và nâng cao ý thức sử dụng tài sản công. Việc đón các đoàn về công tác, khảo sát cần tổ chức đơn giản, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Các đoàn công tác không được gây phiền hà, khó khăn cho cơ sở và thực hành tiết kiệm.

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu thực hiện nếp sống văn hóa trong các hoạt động lễ hội, tổ chức cưới hỏi, tang lễ. Tổ chức đám cưới, đám tang theo nếp sống mới, không mời khách diện rộng, không ăn uống linh đình, nhiều ngày.

- Cơ quan chuyên ngành có trách nhiệm tham mưu cho cấp có thẩm quyền thể chế hoá các cơ chế chính sách trong các lĩnh vực quản lý đảm bảo hạn chế tối đã kẽ hở là nguyên nhân phát sinh tham nhũng, lãng phí. Đề xuất, kiến nghị các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu phải theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính khả thi.

6. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí

- Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng quận Hai Bà Trưng kiêm nhiệm khi có hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Thành phố theo Thông báo số 49-TB/TU ngày 22/10/2008 của Thường trực Thành uỷ Hà Nội.

- Các cơ quan chức năng có kế hoạch định kì hoặc đột xuất tiến hành thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực trọng điểm như: đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý và sử dụng đất, thu chi ngân sách, thuế, quản lý tài sản công, công tác xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, dân sự và quá trình xét xử các vụ án. Nếu kết quả thanh tra, kiểm tra, xét xử cho thấy có việc để thất thoát kinh phí, tài sản nhà nước cần quy rõ trách nhiệm và kiên quyết thu hồi. Nơi nào để xảy ra tham nhũng, lãng phí thì bí thư và thủ trưởng, lãnh đạo nơi đó phải chịu trách nhiệm.

- UBND quận, phường và các tổ chức, đơn vị thiết lập, công khai số điện thoại, hộp thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận tin tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu. Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức thuộc quận trong việc tiếp nhận, thông báo và xử lý thông tin về các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu phát sinh trên địa bàn quận.

- Tăng cường kiểm tra cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Đề xuất biểu dương, khen thưởng và bảo vệ những người có thành tích trong việc phát hiện, phản ánh các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm việc để lộ thông tin quan trọng, đưa tin sai sự thật, có dụng ý xấu, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu. Các ngành công an, kiểm sát, tòa án quận tổ chức điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ tham nhũng, lãng phí.

- HĐND các cấp tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước; phản ánh kịp thời những ý kiến góp ý, những bức xúc của nhân dân liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đến các cơ quan liên quan. Thực hiện chất vấn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các kì họp.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân xây dựng quy chế phối hợp giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chủ động giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách, các quỹ từ thiện, nhân đạo, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa trong tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang,…

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Ban Thường vụ Quận uỷ:

- Có kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của Quận để quán triệt chương trình. Chỉ đạo những nội dung, biên pháp trong từng năm, từng giai đoạn. Tổ chức kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết 1 năm, 3 năm và tổng kết 5 năm thực hiện chương trình.

2. Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận uỷ có trách nhiệm:

- Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện Chương trình trong toàn đảng bộ quận.

- Văn phòng Quận uỷ có trách nhiệm phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo với Quận uỷ.

3. Hội đồng nhân dân quận: Tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết về Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời kiến nghị của cử tri.

4. Uỷ ban nhân dân quận, phường: Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện.

- Hàng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và dự kiến kế hoạch thực hiện của những năm sau.

5. MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội:

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện, chương trình hành động tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đơn vị, gắn chặt với việc tổ chức thực hiện các chương trình công tác trọng tâm của quận và đơn vị.

6. Các TCCS Đảng thuộc Quận uỷ:

- Căn cứ chương trình, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả ở cơ sở. Thực hiện chế độ kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả về ban chủ nhiệm chương trình để tổng hợp báo cáo Quận uỷ.

7. Cơ quan thường trực chương trình: Phối hợp Văn phòng Quận uỷ tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện. Định kỳ tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

II/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Năm 2011: Tổ chức triển khai đến các cấp uỷ đảng cơ sở

2. Năm 2012: Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình kết quả 1 năm thực hiện chương trình.

3. Năm 2013: Tổ chức kiểm tra và sơ kết thực hiện chương trình giai đoạn giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV. Điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

4. Năm 2014: Đánh giá 4 năm thực hiện chương trình.

5. Năm 2015: Tổng kết tình hình, kết quả 5 năm thực hiện chương trình.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;

- Uỷ ban kiểm tra Thành ủy; (để báo cáo)

- Văn phòng Thành ủy;

- TT HĐND quận, UBND quận;

- Các Ban Đảng và Văn phòng Quận ủy;

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; (để

- Các phòng, ban, ngành thuộc quận; th.hiện)

- MTTQ, các đoàn thể CTXH thuộc quận;

- Các thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình;

- Lưu: VT.

T/M QUẬN UỶ

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương