danh sách ban chấp hành đảng bộ

Chương trình 07
Ngày đăng 17/07/2014 | 00:00  | View count: 5678

CHƯƠNG TRÌNH: Phát triển văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch - văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 06)

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG

Quận Hai Bà Trưng, ngày 09 tháng 6 năm 2011

*

Số 07-CTr/QU

CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, xây dựng Người Hà Nội

thanh lịch - văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015

(Gọi tắt là Chương trình 06)

-------------------

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, XÃ HỘI

XÂY DỰNG NGƯỜI HÀ NỘI THANH LỊCH - VĂN MINH, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Ngày 25/4/2006, Quận ủy Hai Bà Trưng đã ban hành Chương trình 03-CTr/QU về “Phát triển văn hóa, giáo dục, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội” với 3 nhiệm vụ chủ yếu: Quan tâm phát triển văn hóa, phát triển giáo dục đào tạo, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Qua hơn 04 năm thực hiện, chương trình đã được triển khai đồng bộ với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước thực hiện tốt các nội dung của chương trình.

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là các nhà văn hóa phường, câu lạc bộ khu dân cư được triển khai tích cực, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng. Nhiều di tích trên địa bàn quận được tu bổ, tôn tạo phát huy được giá trị di sản văn hóa, lịch sử. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã từng bước đi sâu vào đời sống nhân dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, cải thiện môi trường văn hóa. Các lễ hội truyền thống, hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, khơi dậy niềm phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác giáo dục được quan tâm đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn có kết quả cao hơn, thực hiện tốt việc giáo dục trẻ khuyết tật. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các nhà trường dần đi vào nề nếp, nghiêm túc và có kết quả tốt. Việc đổi mới kiểm tra, đánh giá và tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc có kết quả và chất lượng tốt. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống. Quản lý giáo dục tiếp tục được chấn chỉnh đã tạo nên những chuyển biến tích cực về kỷ cương, nề nếp và hiệu quả quản lý. Chương trình: Kiên cố hoá, hiện đại hoá trường lớp, xây dựng trường mới được ưu tiên đầu tư; Chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia và chương trình cải tạo hệ thống chiếu sáng học đường được quan tâm triệt để. Việc triển khai học 2 buổi/ngày đã thu được kết quả tốt.

Các nhiệm vụ của chương trình đã góp phần thúc đẩy mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của Quận. Hạ tầng cơ sở đô thị đã có nhiều thay đổi và phát triển đáng kể. An ninh trật tự được giữ vững, môi trường sạch đẹp hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong quận phong phú, lành mạnh, theo hướng ngày càng tiến bộ, văn minh, hiện đại hơn. Trình độ nhận thức của người dân được nâng lên một bước. Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong quận có nhiều tiến bộ. Công tác tuyên truyền giáo dục văn hóa người Hà Nội gắn với việc thực hiện pháp luật đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành động trong mỗi người dân, góp phần thực hiến tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thiết thực hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

* Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế, cụ thể là:

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

+ Một số đơn vị, phòng, ngành còn chưa bám sát các mục tiêu, tiến độ của chương trình, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, song vẫn còn một số nơi có lúc chưa kịp thời, mới coi trọng hình thức nên hiệu quả chưa cao. Công tác đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên.

- Về lĩnh vực văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh:

+ Một số phường chưa quan tâm chỉ đạo sát sao đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”. Một số chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa chưa bền vững.

+ Trong nhân dân vẫn còn tồn tại những hành vi thiếu văn hóa cần phải được lên án kiên quyết, mạnh mẽ. Việc thực hiện nếp sống văn mnh trong việc cưới, việc tang còn chưa nghiêm túc, có hiện tượng lãng phí.

+ Việc lập dự án xây dựng nhà văn hóa phường, câu lạc bộ khu dân cư của các phường còn lúng túng do thủ tục hồ sơ áp dụng như một công trình lớn.

+ Chưa có chế độ, chính sách cụ thể thu hút và sử dụng nhân tài.

- Về lĩnh vực giáo dục:

+ Cơ sở vật chất của một số đơn vị nhà trường còn thiếu và yếu. Việc tách cơ sở vật chất trường học chưa đạt được mục tiêu đề ra.

+ Chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các nhà trường. Cơ sở vật chất của nhiều trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập còn yếu và thiếu.

+ Việc quản lý dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường còn gặp khó khăn.

* Nguyên nhân của những kết quả đã đạt được:

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Quận ủy, HĐND, UBND quận trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình.

- Chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền, giáo dục có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao nhận thức và tính tự nguyện, tự giác của cán bộ và nhân dân trong mọi hoạt động của Quận.

- Công tác tham mưu chủ động, kịp thời, hiệu quả của các phòng, ngành chuyên môn. Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện của các đoàn thể tổ chức xã hội, các phường, cơ quan đơn vị và sự nhiệt tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân.

- Phát huy các thế mạnh của quận kết hợp với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tranh thủ sự ủng hộ của các ngành, các cấp và phát huy xã hội hoá trong tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của chương trình.

* Nguyên nhân của những hạn chế:

- Trách nhiệm và năng lực quản lý của một số cán bộ còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.

- Một bộ phận nhân dân chưa tự giác chấp hành các quy định pháp luật, chưa có ý thức giữ gìn và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

- Dân cư nhập vào địa bàn quận quá nhiều, gây khó khăn cho công tác thực hiện các mục tiêu của chương trình đã đề ra.

- Chế độ chính sách của Nhà nước chưa điều chỉnh kịp thời với thực tế xã hội, do vậy tiến độ của các công trình trọng điểm bị ảnh hưởng.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I/ MỤC TIÊU:

Cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị với phương châm phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của toàn xã hội và phát triển văn hoá, xã hội, khoa học công nghệ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh gắn với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV.

II/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU:

- 85% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá.

- 70% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hoá.

- 60% đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu Đơn vị văn hoá.

- 60% khu dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hoá.

- Tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: 72%.

- 45% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; 30% số gia đình đạt gia đình thể thao.

- 100% cán bộ quản lý ngành giáo dục được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và trung cấp chính trị trở lên.

- Phấn đấu tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi/ ngày đạt: 85%.

- Xây dựng 07 trường học đạt chuẩn Quốc gia.

- 50% khu dân cư phư­ờng có nhà văn hoá (hoặc câu lạc bộ) và trạm tin để phục vụ cho công tác sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền chính trị trên địa bàn.

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo: dưới 1% số hộ nghèo theo chuẩn mới.

- Tiếp tục đầu tư kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà cho 150 hộ gia đình chính sách và 120 hộ nghèo (với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, phấn đấu 50% từ vận động xã hội hóa).

- Giới thiệu và giải quyết việc làm bình quân: 7000 - 8000 người/ năm.

- 100% trạm Y tế phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm: 1% - 1,1%, giảm tỷ suất sinh so với năm trước giữ ở mức 0,02%o; tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 1%; Số phụ nữ có thai được tiếp cận kiến thức về sàng lọc một số dị tật bẩm sinh của trẻ sơ sinh đạt 90%.

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm: thấp hơn 9%.

III/ NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nhiệm vụ:

1.1. Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ những chủ trương quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và chiến lược xây dựng con người trong giai đoạn mới.

1.2. Tăng cường quản lý nhà nước, quan tâm đầu tư phát triển văn hoá, xã hội và khoa học công nghệ. Đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện tốt các vấn đề về chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

1.3. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa; sử dụng và phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; đẩy mạnh việc xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa trên địa bàn. Làm tốt công tác tôn tạo, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa - cách mạng.

1.4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh, tiếp tục phát huy hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung xây dựng “người Hà Nội thanh lịch - văn minh”

2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chương trình 06 đến các TCCS Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong quận:

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt nội dung chương trình tới các TCCS Đảng cà cán bộ đảng viên. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý, công tác cán bộ và ngân sách, bảo đảm cho các chương trình, mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục của Quận phát huy hiệu quả. Phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, thành viên trong triển khai tổ chức thực hiện chương trình.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lòng yêu nước, tạo sự chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trí tuệ. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện chương trình với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Quan tâm thực hiện chế độ, khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực khuyến khích cán bộ, đảng viên, tổ chức phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gắn kết chặt chẽ các nội dung hoạt động của chương trình với các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tập hợp thu hút đông dảo quần chúng nhân dân, các lực lượng trong xã hội tham gia.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kịp thời chấn chỉnh những khâu còn yếu, giải quyết những việc mới phát sinh.

2.2. Lĩnh vực văn hóa:

- Đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Quận, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp vào cuộc sống và huy động sự đồng thuận của nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

- Tăng cường công tác quản lý văn hoá trên địa bàn. Bảo vệ, đầu t­ư tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị của di tích lịch sử, các công trình văn hoá. Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống. Tiếp tục đề nghị Thành phố cho lập hồ sơ xếp hạng di tích cách mạng kháng chiến.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng và quản lý nhà văn hóa, câu lạc bộ, điểm sinh hoạt công cộng ở các khu dân cư, đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các nhà văn hóa, câu lạc bộ khu dân cư, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương.

- Đầu tư phát triển hệ thống thư viện, trạm sách ở các cơ quan, đơn vị, phường và các khu dân cư. Thường xuyên củng cố hệ thống đài truyền thanh phường, chợ và cơ sở. Phát triển hệ thống trạm tin, bảng tin, cụm pano tuyên truyền cổ động, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa.

- Đẩy mạnh việc xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng, trang bị đồng bộ thiết chế văn hóa ở các khu dân cư, tổ dân phố; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có phục vụ sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp Nhà Văn hóa, Thư viện Quận và Phường.

2.3. Lĩnh vực giáo dục:

- Nâng cao nhận thức về giáo dục và đào tạo, thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục và đào tạo với phương châm “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hiệu quả cao”, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

- Tăng cường quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà và quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Duy trì phổ cập Tiểu học và Trung học cơ sở, nâng dần tỷ lệ phổ cập Trung học phổ thông. Xây dựng thành công các đơn vị điểm có chất lượng giáo dục cao bậc mầm non, tiểu học và THCS. Chỉ đạo xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các trường học theo chuẩn quốc gia. Từ nay đến năm 2015 xây dựng các trường tiểu học: Bà Triệu, Trung Hiền, Ngô Quyền, Lương Yên; các trường THCS: Trưng Nhị, Lê Ngọc Hân.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn. Thực hiện nghiêm túc đánh giá giáo viên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp của từng bậc học. Từng bước thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên nhằm tạo sự đồng đều về chất lượng giáo dục ở các nhà trường. Quan tâm tới công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới tại các đơn vị nhà trường, công tác đào tạo, qui hoạch đội ngũ cán bộ kế cận làm công tác quản lý giáo dục có trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

- Phát triển hệ thống giáo dục mầm non trên địa bàn quận phát triển theo hướng đa dạng hoá nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập theo quy định.

- Thực hiện tốt đổi mới giáo dục phổ thông, tăng cường công tác hướng nghiệp, xây dựng hệ thống giáo dục đa dạng, hiệu quả. Tiếp tục củng cố vững chắc kết quả xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS, phát triển các lớp BTVH nhằm thực hiện chủ trương phổ cập THPT. Mở rộng quy mô giáo dục thường xuyên, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá ... nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân lao động, góp phần tạo nguồn nhân lực, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quận và Thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng dạy, học, quản lý, tiếp cận trình độ công nghệ thông tin trong giáo dục của khu vực.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế quản lý, quy chế thực hiện dân chủ trong các nhà trường. Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - Học sinh văn minh thanh lịch” và cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” kết hợp với việc dạy tốt lịch sử địa phương Hà Nội, xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội cho học sinh ngay từ bậc học mầm non.

- Quản lý chặt chẽ kết hợp với đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Củng cố và phát huy vai trò của Hội khuyến học và các Trung tâm học tập cộng đồng cấp phường.

2.4. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tập trung vào các nội dung: Xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng địa bàn dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh, đưa các nội dung phong trào đi vào chiều sâu, thực chất và có hiệu quả.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và vai trò to lớn của việc xây dựng đời sống văn hóa, đưa văn hóa Hà Nội phát triển lên một vị thế mới, tương xứng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai, thực hiện các nội dung cuộc vận động. Tổ chức đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng trình tự, thủ tục, thực chất, tránh chạy theo thành tích. Gắn chỉ tiêu chất lượng danh hiệu văn hóa với việc xây dựng các quy ước, quy định thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa trong gia đình, tại cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và bình xét thi đua hàng năm. Động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, phát huy và nhân rộng các nhân tố tích cực, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động.

- Tạo sự chuyển biến thật sự trong xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” với các tiêu chí:

+ Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, cá nhân với cộng đồng. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn hoá công cộng.

+ Tập trung tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật; xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống; định hướng và khẳng định các giá trị văn hoá; có nếp sống, hành vi, ứng xử văn hoá.

+ Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng gia đình Thủ đô thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống của văn hoá và con người Thủ đô.

+ Triển khai sâu rộng việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong các cấp, các ngành theo tiêu chí các đơn vị đã xây dựng; làm nòng cốt đi đầu thực hiện nếp sống văn hoá và vận động gia đình gương mẫu thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

2.5. Lĩnh vực y tế:

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở về trang thiết bị và số lượng, trình độ chuyên môn của y, bác sỹ, cán bộ công tác tại cơ sở. Đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân và hoàn thành các chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tai nạn thương tích, tác hại thuốc lá; HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn lao động, an toàn giao thông. Từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân của các trạm y tế phường.

- Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tiếp cận và ứng dụng những thành tựu về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng, chữa bệnh và quản lý ngành. Tăng cường công tác thông tin y tế, ứng dụng phầm mềm tin học, củng cố hệ thống thống kê, báo cáo để nâng cao chất lượng phục vụ.

- Thực hiện tốt chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ sinh sản vị thành niên. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em.

2.6. Lĩnh vực thể thao:

- Quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng cả về quy mô và chất lượng.

- Xây dựng điển hình tiên tiến về thể dục thể thao ở đơn vị phường, trường học và các cơ quan, doanh nghiệp. Mở rộng và nâng cao chất lượng của các câu lạc bộ thể dục thể thao cộng đồng. Chú trọng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo vận động viên trẻ có tài năng, phát triển thể thao có thành tích cao.

- Khuyến khích xã hội hóa, huy động của các nguồn lực đầu tư cho phát triển thể thao, xây dựng Trung tâm thể thao văn hoá quận tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Tiếp tục giữ vững thành tích là một trong những đơn vị dẫn đầu Thành phố về công tác thể dục thể thao.

2.7. Các vấn đề xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân:

- Thực hiện tốt các chính sách xã hội và đề ra các giải pháp giảm nghèo bền vững như: hỗ trợ dạy nghề miễn phí cho con hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vay vốn từ nguồn quỹ Quốc gia; hướng dẫn hộ nghèo kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, người lao động và hưu trí. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế, trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội,…Tiếp tục đầu tư kinh phí và vận động các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo; sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn, nguồn quỹ phúc lợi, nâng cao mức sống của người dân.

- Thực hiện quy hoạch xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ và một số khu tập thể xuống cấp không đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân theo định hướng của Thành phố. Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông ngõ xóm, cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm cho người lao động; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vay vốn ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất thu hút lao động. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh đồng thời ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn.

- Phát triển Trung tâm dạy nghề quận theo hướng đa dạng về ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và liên kết giữa đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Các đoàn thể: Liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh phối hợp với ngành LĐTBXH và các doanh nghiệp duy trì tổ chức “Ngày hội tuyển dụng lao động”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị đào tạo, dạy nghề để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm trong công tác đào tạo, tuyển dụng sử dụng lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và đơn vị sử dụng lao động.

2.8. Lĩnh vực khoa học công nghệ:

- Gắn mục tiêu, nhiệm vụ khoa học - công nghệ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý, đổi mới công tác tổ chức, cơ chế quản lý, chính sách khuyến khích sáng tạo, trọng dụng nhân tài và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ.

- Nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực công tác quản lý của Quận. Từng bước thực hiện tin học hoá trong công tác lãnh đạo điều hành, hoàn thành cơ sở dữ liệu về nhà đất, đô thị, kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở mức 3.

- Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ KHCN các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Tạo cơ chế, môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp tiếp cận với KHCN. Xây dựng và phát triển thị trường KHCN.

- Nâng cao kiến thức áp dụng tiến bộ KHCN cho cán bộ phòng ngành. Xây dựng mối liên kết về KHCN giữa quận, doanh nghiệp và Sở KHCN nhằm chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cho việc đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và đời sống xã hội.

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Ban Thường vụ Quận ủy và các Ban xây dựng Đảng:

- Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung và triển khai tổ chức thực hiện chương trình đến các tổ chức Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận.

- Hàng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Tổ chức tổng kết việc thực hiện chương trình vào năm 2015.

- Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng kế hoạch, triển khai làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình. Tổng hợp việc thực hiện chương trình theo định kỳ, giúp Ban Chủ nhiệm trong xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết chương trình.

- Văn phòng và các ban xây dựng Đảng Quận ủy giúp Ban Thường vụ Quận ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao trong quá trình tổng kết thực hiện chương trình.

2. UBND các cấp và chính quyền cơ sở:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ cụ thể đến các ngành, UBND các phường tổ chức thực hiện chương trình.

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí cho việc tổ chức các nội dung hoạt động của chương trình.

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các phòng ngành, các phường thực hiện các nội dung chương trình đề ra. Định kỳ 6 tháng, một năm kiểm điểm tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đối với các đơn vị cơ sở và các phòng, ngành liên quan.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa thông tin, đề ra các biện pháp đấu tranh kiên quyết với các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh.

3. Ban Chủ nhiệm chương trình:

- Là bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đề xuất những ý kiến, khắc phục khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Quận ủy trong sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình.

4. UB MTTQ và các đoàn thể:

- Căn cứ nội dung chương trình của Quận ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể phụ trách. Tuyên truyền vận động các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng Người Hà Nội thanh lịch - văn minh” với các biện pháp, hình thức hiệu quả.

- Tổng hợp tình hình thực tiễn và các ý kiến, dư luận của nhân dân, đề xuất với Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chủ nhiệm chương trình để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời trong quá trình thực hiện chương trình.

5. Các cấp ủy Đảng trực thuộc:

- Tổ chức quán triệt chương trình đến từng cán bộ, đảng viên trong các tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV.

- Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình ở cơ sở.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, đôn đốc, đánh giá sơ kết, tổng kết, gửi báo cáo kết quả thực hiện và Ban Chủ nhiệm chương trình để tổng hợp báo cáo Quận ủy./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; (để báo cáo)

- Văn phòng Thành ủy;

- TT HĐND quận, UBND quận;

- Các Ban Đảng và Văn phòng Quận ủy;

- Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; (để

- Các phòng, ban, ngành thuộc quận; th.hiện)

- MTTQ, các đoàn thể CTXH thuộc quận;

- Các thành viên Ban Chủ nhiệm chương trình;

- Lưu VP.

T/M QUẬN UỶ

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương