Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận

Chương trình 01
Ngày đăng 16/03/2017 | 16:49  | View count: 4229

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN UỶ HAI BÀ TRƯNG

*

Số 05-CTr/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quận Hai Bà Trưng, ngày 22 tháng 6 năm 2016

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết

Trung ương 4 (Khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng,

chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch,

vững mạnh giai đoạn 2016 - 2020

(gọi tắt là Chương trình 01)

-------

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXV; quán triệt những quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Chương trình 01-Tr/TU, ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Thành ủy Hà Nội; Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xây dựng chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” như sau:

 

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

 

I. KẾT QUẢ NỔI BẬT

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã lãnh đạo toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thực hiện đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Công tác tổ chức, cán bộ, tiếp tục được đổi mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được tăng cường, đạt nhiều kết quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Công tác dân vận đã gắn kết chặt chẽ với công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, kết hợp với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Dân vận khéo”; quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy. Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tổ dân phố được sắp xếp, thu gọn được nhiều đầu mối. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở. Nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp tiếp tục được nâng lên. Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy,  Kế hoạch số 53-KH/QU của Quận ủy, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vai trò, hiệu quả được phát huy. Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp được nâng cao; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến tích cực; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của Quận.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân đã có đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các hoạt động đã hướng về cơ sở, các chi hội đoàn thể ở địa bàn dân cư; chú trọng củng cố tổ chức, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát triển thêm nhiều đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN

1. Những hạn chế, tồn tại

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đòi hỏi của thực tiễn. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở một số nơi chưa được phát huy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế.

Việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của một số TCCS Đảng còn chưa kịp thời, chưa được quan tâm đúng mức; biện pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số đơn vị, TCCS Đảng thiếu sáng tạo, chậm đổi mới, chất lượng chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát nhất là kiểm tra cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm của nhiều cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vi phạm, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa cơ quan Nhà nước với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số cơ sở đôi khi còn thiếu chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp nên hiệu quả chưa cao; việc xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở tại một số đơn vị còn mang tính hình thức.

Công tác quản lý nhà nước và điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực có lúc có nơi còn có hạn chế (quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, trật tự giao thông, trật tự vỉa hè, lòng đường, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở; xây dựng nhà văn hóa, câu lạc bộ ở địa bàn dân cư,...). Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở một số cơ sở, đơn vị, chính quyền và tổ chức xã hội có lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động chất vấn của Hội đồng nhân dân Quận và các phường chưa sâu sắc; việc đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn thư, các ý kiến, kiến nghị của cử tri có lúc còn chưa kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền một số nơi chưa thực sự quyết liệt.

Hoạt động của một số đoàn thể Nhân dân ở cấp cơ sở hiệu quả chưa cao, sinh hoạt chưa đều. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội cần đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; trong nước kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp nảy sinh; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh,… tác động đến đời sống của Nhân dân, ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận. Khối lượng công việc của Quận ngày càng tăng, nhiệm vụ được phân cấp rất nặng nề trong khi điều kiện đảm bảo cho thực hiện nhiệm vụ chưa tốt; cơ chế chính sách còn thiếu đồng bộ; tình trạng tăng dân số cơ học cao và có nhiều biến động; hạ tầng đô thị đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; ảnh hưởng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như thực hiện chủ trương di dời các doanh nghiệp lớn gây ô nhiễm môi trường ra khỏi các quận nội thành. Mặt trái của hội nhập quốc tế và kinh tế thị trường tác động không nhỏ tới tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Một số tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên ngại va chạm, đấu tranh phê bình, tự phê bình còn hạn chế. Một số cấp uỷ chưa thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa được quan tâm đúng mức; công tác nắm bắt và dự báo tình hình cũng còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ UBKT của Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ qua chủ yếu là cán bộ hưu trí, kiêm nhiệm, phần lớn không được đào tạo bài bản; sau Đại hội Đảng bộ các cấp, UBKT các cấp đã bổ sung thêm nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, tuy nhiên nghiệp vụ, kinh nghiệm còn hạn chế. Do đó, khi tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng còn lúng túng. Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, một bộ phận cán bộ, đảng viên về công tác dân vận chưa đầy đủ, thiếu quan tâm kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Cải cách hành chính chuyển biến chậm; tổ chức, bộ máy, biên chế còn cồng kềnh. Việc phối hợp giữa các phòng ngành, với các phường có việc còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Một số cán bộ yếu về năng lực tổ chức thực hiện, chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ngại va chạm, né tránh. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm; chưa chủ động, quyết tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số cấp ủy đảng, cơ sở chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng MTTQ và các đoàn thể; có lúc, có nơi chưa quan tâm chỉ đạo, phối hợp cụ thể để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp cơ sở chậm đổi mới phương thức hoạt động, hiệu quả thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên của một số đoàn thể chưa cao, kết quả công tác vận động quần chúng có lúc, có nơi còn hạn chế.

 

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

GIAI ĐOẠN 2016 - 202 0

 

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cấp ủy đảng; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

3. Tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng và phát triển quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững.

II. CHỈ TIÊU

1. Tổ chức Đảng

- 100% các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, xây dựng chương trình hành động và thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Tỷ lệ TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 50%; phấn đấu không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

- Hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước do Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Thành phố giao.

2. Đảng viên

- Kết nạp trung bình từ 250 - 270 đảng viên/năm.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: 75% trở lên

3. Cán bộ

- Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đảm bảo 100% trình độ chuyên môn đại học, trong đó 40% trở lên đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; trình độ lý luận chính trị đảm bảo 100% cao cấp, cử nhân.

- Cán bộ chủ chốt cấp phường đảm bảo 100% trình độ chuyên môn đại học, 100% trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý tỷ lệ trẻ đạt 10% trở lên, cán bộ nữ đảm bảo trên 15%.

- Đến năm 2020, tinh giản tối thiểu 10% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức được Thành phố giao năm 2015.

4. Hằng năm chính quyền các cấp hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Quận hàng năm được cấp trên đánh giá xếp loại tốt trở lên.

I II. NHIỆM VỤ , GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cấp ủy đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng tổ chức Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển mạnh về nhận thức và hành động nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

1.1.1. Đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Cấp ủy các cấp và người đứng đầu nêu cao vai trò lãnh đạo trong chủ trì triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đổi mới công tác nắm bắt, phân tích và định hướng tư tưởng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Chú trọng nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ, qua báo chí và các phương tiện thông tin truyền thông. Triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng phản bác lại các luận điệu sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

1.1.2. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng; lấy địa bàn dân cư; tổ dân phố, các đơn vị sản xuất, đơn vị công tác làm trọng điểm. Đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, theo hướng nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trực tiếp truyền đạt nghị quyết, tăng cường thảo luận, đối thoại, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên cấp Quận; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin thời sự, thông tin khi triển khai các chủ trương của Quận và Thành phố để tạo sự đồng thuận xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, văn nghệ.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận, chất lượng đội ngũ Báo cáo viên các cấp; quan tâm quy hoạch, đào tạo, sử dụng khuyến khích động viên cán bộ làm công tác tư tưởng tuyên giáo; đầu tư phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo.

1.1.3. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và có sức lan tỏa rộng rãi

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đi vào chiều sâu. Coi trọng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), để thực sự trở thành công việc thường xuyên. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp .

- Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự phê bình là chính, gắn với tự giác sửa chữa; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên mọi cương vị công tác.

- Hoàn thiện và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, phong cách theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, đánh giá, lấy việc thực hiện làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức, cá nhân hàng năm.

- Hằng năm tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, các nhân tiêu biểu.

1.2 Xây dựng Đảng mạnh về tổ chức; đổi mới công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức

1.2.1. Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cấp ủy đảng

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy theo hướng đi vào chiều sâu và mở rộng đối tượng thực hiện; tập trung thực hiện củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ, đặc biệt là chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, chi bộ tổ dân phố, trên cơ sở quy định của Trưng ương và Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ của các mô hình tổ chức Đảng.

- Tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo đúng thực chất; xây dựng, thực hiện tốt cơ chế quản lý, phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên, chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng viên mới, thực hiện có kết quả Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XV) về công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên.

1.2.2. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05-KH/TU của Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với đẩy mạnh cải cách  hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức

- Rà soát và hoàn thiện các quy định bảo đảm cấp ủy đảng thống nhất quản lý biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của toàn bộ hệ thống chính trị Quận. Các cơ quan, đơn vị sớm hoàn thành đề án vị trí việc làm để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp.

- Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị gắn với hoàn thiện, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố về thu gọn đầu mối một số cơ quan, đơn vị; không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn theo chỉ đạo của Thành phố.

- Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 05 năm (2016 - 2020) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về tỉ lệ tinh giản theo kế hoạch.

- Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí làm việc và trình độ đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm cơ cấu phù hợp về nữ. Xây dựng quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là: đổi mới phương thức tuyển dụng, cơ chế đánh giá.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí quản lý hành chính. Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc các thành phần ngoài nhà nước ở một số lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học.

- Thực hiện có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính theo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVI, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính, đảm bảo đúng lộ trình và chất lượng theo quy định.

1.2.3. Thực hiện chủ động và đồng bộ các khâu về công tác cán bộ

1.2.3.1 Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ:

- Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ và chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới.

- Tiếp tục rà soát, sổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, theo chỉ đạo của Thành ủy.

1.2.3.2 Thực hiện tốt và toàn diện các khâu trong quản lý cán bộ:

- Công tác đánh giá cán bộ: Xây dựng quy chế về đánh giá cán bộ; đổi mới cơ chế, mở rộng các kênh thông tin, lấy tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ được giao, mức độ tín nhiệm của cán bộ làm thước đo trong đánh giá cán bộ.

- Công tác quy hoạch cán bộ: Rà soát quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ sau. Hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ được quy hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ của Đảng bộ Thành phố”, nhất là cán bộ trẻ; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ nguồn theo Đề án số 07-ĐA/TU của Thành ủy để quy hoạch, tạo nguồn cán bộ chủ chốt các cấp.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với tiêu chuẩn chức danh. Chú trọng đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ phù hợp với vị trí công tác của cán bộ công chức, viên chức. Tiếp tục đào tạo cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Công tác điều động, luân chuyển cán bộ: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy hoạch, với tầm nhìn dài hạn; kết hợp điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị gắn với quy định thực hiện luân phiên, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ trẻ từ Quận về phường để đào tạo, bồi dưỡng. Không điều động cán bộ cơ sở hạn chế về năng lực, trình độ, uy tín thấp về làm cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, cơ quan hành chính Nhà nước Quận.

- Công tác tuyển chọn bố trí, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Tuyển chọn cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Chú trọng bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch. Xem xét quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn, coi trọng kết quả công việc. Không xem xét bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử những cán bộ trong nhiệm kỳ bị đánh giá là thiếu tinh thần trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ không cao, để cơ quan, địa phương, đơn vị phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện miễn nhiệm đối với cán bộ đang giữ chức vụ có sai phạm chưa đến mức phải kỷ luật cách chức nhưng không còn đủ uy tín, không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

- Về thực hiện chính sách cán bộ: Thực hiện đầy đủ, công khai, công bằng, minh bạch chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; quan tâm đối với các cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác trước tuổi nghỉ hưu.

1.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

-  Tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật trong Đảng; coi trọng việc chủ động phòng ngừa vi phạm.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn của Quận ủy và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực còn hạn chế, khuyết điểm giúp tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức và khắc phục tồn tại, hạn chế khuyết điểm, sai phạm, chủ động phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và quản lý để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Xây dựng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT các cấp với cơ quan thanh tra, và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề để kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực. Coi trọng chất lượng từng cuộc kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiểm soát đến cùng việc khắc phục những xử lý sai phạm, tồn tại sau kiểm tra, giám sát. Quan tâm chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi bộ trong công tác giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, nhất là cấp cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát chuyên trách cả về bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về pháp luật và quản lý kinh tế.

1.4 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX); Pháp lệnh số 34-PL/UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị; các Nghị định của Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường đối thoại, vận động thuyết phục. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động và mở rộng hình thức tự quản, nêu cao vai trò của tổ hòa giải, các tổ nhóm tự quản ở tổ dân phố. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy ước cho phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về quy trình xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở.

- Phát hiện sớm, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc.

1.5 . Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nội chính; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí

- Chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, thực hiện tốt chương trình Cải cách Tư pháp theo hướng nâng cao chất lượng các hoạt động tố tụng, thi hành án, không để kết án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan khối nội chính.

- Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa (XI) và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập chung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh tra công vụ; thực hiện tốt việc công khai minh bạch; đổi mới công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử đảm bảo nghiêm minh, kịp thời. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phát huy tốt vai trò của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong việc giám sát đối với đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của các tổ chức, cơ quan nhà nước.

- Thực hiện có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí theo Chương trình số 07- CTr/TU của Thành ủy khóa XVI, coi trọng công tác tuyên truyền phòng ngừa, công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý vi phạm trong các vụ việc, vụ án tham những.

1.6 Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, gắn với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy các cấp; kiên quyết chống bệnh hình thức, quan liêu, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xây dựng phương pháp, lề lối, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến phản biện, kiến nghị của nhân dân, bám sát cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm. Nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp dân của cấp ủy các cấp, quan tâm đến nhận thức, thái độ, ý thức trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân.

- Đối với việc ban hành, nâng cao chất lượng các văn bản bảo đảm thiết thực, ngắn gọn, khả thi, phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện, gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Thực hiện có nền nếp việc sơ kết, tổng kết đảm bảo thiết thực, hiệu quả qua đó chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khen thưởng, phê bình kịp thời, khách quan, chính xác. 

- Đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và công khai các quy trình công tác của cơ quan Đảng. Nâng cao hiệu quả tổ chức hội họp, áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp

2.1. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 19/10/2012 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội , giai đoạn 2012  - 2016”. Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả họat động của các cơ quan thường trực của HĐND; năng lực, trách nhiệm của đại biểu, nhất là đại biểu HĐND chuyên trách. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, các nghị quyết, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và chất lượng công tác tiếp dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

2.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND và cơ quan hành chính các cấp

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, quy định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của người đứng đầu cơ quan hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan hành chính các cấp.

- Thực hiện chủ trương của Thành phố về phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, gắn với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; chú trọng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm quản lý thống nhất sau phân công, phân cấp, ủy quyền; xác định rõ hơn nhiệm vụ quản lý của mỗi cấp, mỗi ngành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức; thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm có số lượng, cơ cấu hợp lý, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ; thu hút đội ngũ cán bộ trẻ, có chất lượng cao làm việc tại các cơ quan của hành chính Quận. Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; hoàn chỉnh chế tài xử lý vi phạm hành chính trong thực thi nhiệm vụ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy và UBND Quận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh, bức xúc của Nhân dân trên địa bàn.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của Nhân dân

3.1. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp theo hướng bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, bảo đảm lợi ích thiết thực giữa cá nhân, cộng đồng và xã hội. Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc kéo dài của Nhân dân.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tâm huyết với công việc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác vận động quần chúng của cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của Nhân dân; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và của các tầng lớp Nhân dân.

3.2. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của Nhân dân

- Tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; thông qua các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội. MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò chủ động, sáng tạo, tiếp tục thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đẩy mạnh chủ trương dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

- Đề cao trách nhiệm công dân, đạo đức xã hội, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quốc tế. Xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, những hành vi vi phạm quyền dân chủ và quyền làm chủ của Nhân dân.

3.3. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, từ Quận tới cơ sở căn cứ Quy chế, Quy định, phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

- Hằng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận chủ động xây dựng chương trình phối hợp thực hiện nội dung giám sát và phản biện xã hội, báo cáo với Ban Thường vụ Quận ủy và thống nhất với HĐND, UBND Quận; có kế hoạch cụ thể chỉ đạo và hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp phường để triển khai thực hiện.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệm vụ về công tác giám sát, phản biện xã hội; về nội dung, phương pháp tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cho cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

 

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM         

1- Ban Thường vụ Quận ủy

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình tới các tổ chức Đảng và cán bộ chủ chốt Quận và cơ sở. Chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Hằng năm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện Chương trình ở các tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị thuộc Quận; Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hàng năm và tổng kết Chương trình vào năm 2020.

2- Ban Chủ nhiệm Chương trình

Giúp Ban Thường vụ Quận ủy hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đề xuất ý kiến xử lý những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chương trình.

Chỉ đạo việc triển khai và phân công xây dựng các chuyên đề của Chương trình.

3- HĐND Quận

Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình thông qua Nghị quyết HĐND Quận; bố trí kinh phí để thực hiện các đề án, chuyên đề công tác của Chương trình; xây dựng kế hoạch giám sát các cơ quan đơn vị thuộc Quận trong triển khai thực hiện Chương trình.

4- UBND Quận

Xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hoá nội dung Chương trình bằng các chuyên đề, dự án đầu tư, kế hoạch công tác, các tiêu chí, quy định cụ thể để đảm bảo thực hiện Chương trình hiệu quả, thiết thực; kiểm tra kết quả thực hiện nội dung nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền. Chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận uỷ bàn thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp phát sinh trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

5- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tham mưu giúp Quận uỷ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các phòng, ban, ngành Quận tổ chức thực hiện Chương trình.

- Ban Tuyên giáo: Giúp Ban Thường vụ Quận uỷ theo dõi việc triển khai, quán triệt chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn về các nội dung trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, công tác tuyên truyền.

- Ban Tổ chức: Là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm chương trình, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận uỷ xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quy chế, hướng dẫn về công tác tổ chức và công tác cán bộ; chủ trì phối hợp với các Ban Đảng và Văn phòng Quận uỷ trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

- Ủy ban kiểm tra: Tham mưu, giúp Ban Thường vụ Quận uỷ kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong tổ chức thực hiện chương trình. Tham mưu và xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền.

- Ban Dân vận: Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, củng cố lòng tin và mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân. Chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn MTTQ và các đoàn thể trong triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Văn phòng: Tham mưu việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình triển khai thực hiện phục vụ cho việc đánh giá sơ kết, tổng kết Chương trình. Chăm lo điều kiện, cơ sở vật chất trong triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị: Thực hiện tốt nội dung, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

6- Các cấp ủy Đảng trực thuộc

Căn cứ nội dung Chương trình, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở tổ chức, đơn vị mình cho sát thực và hiệu quả.

Tổ chức quán triệt Chương trình tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gắn với việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

7- Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể của Quận

Xây dựng kế hoạch và các đề án, chuyên đề cụ thể để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao; tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. Tổng hợp, nắm tình hình thực tiễn và phản ánh của các tầng lớp nhân dân để tham mưu, đề xuất giúp Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ điều chỉnh, bổ sung nội dung, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện. 

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1- Năm 2016

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình đến các cấp ủy trực thuộc và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận; chỉ đạo xây dựng và triển khai các kế hoạch, chuyên đề công tác của Chương trình.

 

2- Từ năm 2016 đến 2020

Tập trung tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác, chuyên đề của Chương trình. Hằng năm tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Chương trình.

3- Năm 2020

Tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết thực hiện Chương trình, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 phục vụ Đại hội Đảng các cấp./.

 

Nơi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M QUẬN ỦY

BÍ THƯ

 

đã kí

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nam

- Thường trực Thành uỷ;

- Các Ban Đảng và VP TU;

(để

báo cáo)

- TT HĐND, UBND Quận;

- Các Đ/c QUV;

- Thành viên BCN CTr;

- Các Ban Đảng, VPQU, TTBDCT Quận;

- MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội Quận;

- Các phòng ban, ngành Quận;

- Các TCCS Đảng trực thuộc;

  

  (để

  thực

  hiện)

- Lưu.