Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận

Chương trình 11
Ngày đăng 17/07/2014 | 00:00  | View count: 4192

CHƯƠNG TRÌNH: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 03 )

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

QUẬN UỶ HAI BÀ TRƯNG

*

Số 11-CTr/QU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quận Hai Bà Trưng, ngày 21 tháng 7 năm 2011

CHƯƠNG TRÌNH

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ

và hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp

trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015

(Gọi tắt là Chương trình 03 )

Thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; Nghị quyết số: 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV; Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng Chương trình "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015" như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

I/ MỘT SỐ ƯU ĐIỂM NỔI BẬT:

1- Cải cách thể chế hành chính:

Thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật; việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quận, phường đã được đổi mới, nâng dần về chất lượng, đi dần vào nền nếp. 05 năm qua, tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát là 507 văn bản, đã phát hiện 42 văn bản có sai sót và đều sai sót về thể thức văn bản, không có trường hợp nào sai sót về nội dung.

Triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các đơn vị thuộc quận đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số: 84/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội. Đến nay, 20/20 phường thuộc Quận đã kiện toàn đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính (gọi tắt là bộ phận "một cửa"). Bộ phận "Một cửa" ở quận và phường có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, đảm bảo mỗi công việc, nhiệm vụ đều có người phụ trách và chịu trách nhiệm. Nhìn chung, việc giải quyết các TTHC cho tổ chức và công dân được thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định, một số TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết như cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng thực, ...

2- Cải cách bộ máy hành chính:

Thực hiện việc giải thể, thành lập, kiện toàn, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban, đơn vị đảm bảo đúng quy định, đúng nguyên tắc điều chuyển nguyên trạng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức hiện có của các bộ phận về đơn vị mới; đồng thời vẫn bảo đảm hoạt động thường xuyên của các đơn vị. Nhìn chung, các đơn vị bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc, không tăng biên chế, ổn định, nền nếp, hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

Về tổ chức bộ máy cấp phường được thực hiện theo Nghị định số: 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ bao gồm cán bộ chuyên trách, công chức các chức danh chuyên môn và cán bộ không chuyên trách. Nói chung, số lượng cán bộ công chức phường không vượt quá định biên và ngày càng đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá.

3- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 05 năm qua, đã tuyển dụng 694 người vào làm việc tại các phòng ban chuyên môn, Thanh tra xây dựng, UBND các phường, các đơn vị sự nghiệp và các trường học thuộc Quận, tất cả đều có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án, kế hoạch tinh giản biên chế của toàn quận đến năm 2011. Từ năm 2008 đến nay, đã rà soát, thẩm định, tổng hợp báo cáo Thành phố thực hiện tinh giản biên chế đối với 73 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó có 05 cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý).

Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định; mạnh dạn đề bạt bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ. Cán bộ được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển về cơ bản phát huy năng lực tốt, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của bộ máy chính quyền.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức. Tổng số cán bộ trong diện chuyển đổi vị trí công tác là: 161 người, trong đó khối phường là 72 người, khối trường học là 50 người, khối phòng ban và các đơn vị sự nghiệp là 39 người. Đến nay, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 13 người là cán bộ thanh tra xây dựng và cán bộ địa chính - xây dựng phường.

Quận uỷ - UBND Quận cũng luôn quan tâm đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng nhiều đến vấn đề thực tiễn, kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ công chức. 05 năm qua, quận đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 44.918 lượt học viên, đạt tỷ lệ 110,44% so với kế hoạch đặt ra.

Trong những năm qua, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ CBCC được nâng lên đáng kể. Nếu như năm 2006, số cán bộ công chức có trình độ chuyên môn Đại học trở lên là 481/709 người (đạt tỷ lệ 67,8%) thì đến năm 2010 đã tăng lên 507/724 người (đạt tỷ lệ 70%). Mặt khác, số cán bộ không có trình độ chuyên môn, chưa qua đào tạo đã giảm đáng kể, từ 4,2% năm 2006 xuống còn 2,5% năm 2010.

4- Cải cách tài chính công:

Đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính. Hiện nay, 12 phòng ban chuyên môn thuộc UBND Quận đã được khoán biên chế, chi phí quản lý hành chính va giao quyền tự chủ về tài chính. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tổng số giao 70 đơn vị, trong đó có 05 đơn vị tự đảm bảo chi phí hoạt động; 62 đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên; 03 đơn vị sự nghiệp không có thu.

5- Về hiện đại hoá nền hành chính:

Xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống mạng thông tin diện rộng, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giảm bớt hội họp, hiệu quả điều hành của lãnh đạo Quận được tăng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của Quận, từng bước thực hiện minh bạch hoá các hoạt động tiếp nhận và giải quyết TTHC của bộ máy chính quyền các cấp. Đã tiến hành xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong giải quyết TTHC ở cấp Quận. Đồng thời, cũng thường xuyên quan tâm đến việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho bộ phận "một cửa". Trong 5 năm, tổng kinh phí toàn quận đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận "một cửa" khoảng gần 10 tỷ đồng.

II/ MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

Mặc dù công tác CCHC đã có nhiều chuyển biến, đạt được một số kết quả đáng kể, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế sau:

- Việc chỉ đạo, điều hành, cũng như kiểm tra đôn đốc, giám sát của một số đơn vị còn thiếu kiên quyết và chưa kịp thời.

- Trụ sở UBND quận và một số phường có diện tích dành cho Bộ phận “một cửa” chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định là từ 80m2 đối với cấp quận, 40m2 đối với cấp phường.

- Việc giải quyết các TTHC theo mô hình "một cửa", "một cửa liên thông" ở một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, nhất là lĩnh vực xây dựng đô thị và quản lý địa chính - nhà đất. Thủ tục xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp phép xây dựng tuy đã loại bớt một số khâu rườm rà nhưng tiến độ còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa nhịp nhàng dẫn đến tình trạng hồ sơ phải trả lại để bổ sung nhiều.

- Hiệu quả làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa ngang tầm với nhiệm vụ; kỹ năng hành chính cũng như cách tiếp cận để giải quyết công việc với tổ chức và công dân chưa đáp ứng yêu cầu. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận CBCC còn hạn chế.

* Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại:

- Nguyên nhân khách quan: Các văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực liên quan đến nhà đất, xây dựng, giải phóng mặt bằng, về quản lý ngành, về phân cấp,... còn gây khó khăn, chồng chéo, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác CCHC.

Do đặc điểm là quận nội thành cũ của Hà Nội nên trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính của quận và phường rất chật hẹp, trong khi đó việc đầu tư xây dựng trụ sở mới chưa đáp ứng được yêu cầu; các phòng, ban của UBND quận làm việc ở nhiều địa điểm cách xa nhau nên vẫn còn một số TTHC chưa thể thực hiện tại Bộ phận “một cửa” như: lĩnh vực giáo dục, y tế, tư pháp, tài nguyên - môi trường,…

Chế độ, chính sách về tổ chức cán bộ, tiền lương còn nhiều điểm chưa phù hợp để tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc cải cách.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Lãnh đạo một số đơn vị được giao nhiệm vụ thiếu quyết tâm, chưa sâu sát, chưa thực hiện đúng, thực hiện hết yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Nhiều cán bộ, công chức của bộ máy chính quyền các cấp nói chung, tại Bộ phận “một cửa” nói riêng chưa chủ động nghiên cứu để hiểu rõ các văn bản, rà soát những bất hợp lý trong quá trình giải quyết TTHC để báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền nhằm đơn giản hoá TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết cho nhân dân.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

I/ MỤC TIÊU:

Quán triệt định hướng lãnh đạo của Thành uỷ, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV tiếp tục xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện CCHC đồng bộ, toàn diện trên các nội dung: cải cách thể chế hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, công tác CCHC của quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 tập trung vào những mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng hệ thống các cơ quan Nhà nước từ quận đến phường hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của quận Hai Bà Trưng.

- Xây dựng bộ máy hành chính theo hướng dân chủ, trong sạch, vững mạnh; từng bước hiện đại hóa, thực hiện chính quyền điện tử trong lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết TTHC và trong hoạt động điều hành công việc của cơ quan Quận uỷ, UBND Quận.

- Đơn giản hoá TTHC, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính so với quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân; phòng ngừa và đẩy lùi hiện tượng phiền hà, sách nhiễu, hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu công cuộc xây dựng, phát triển của Thủ đô nói chung và của Quận nói riêng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính các cấp; tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

II/ NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015:

1- Về cải cách thể chế hành chính:

- Tăng cường công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là văn bản của UBND các cấp có liên quan đến quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Kịp thời điều chỉnh và kiến nghị với cấp có thẩm quyền loại bỏ, sửa đổi, thay thế những văn bản không phù hợp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Cải cách phương thức giao tiếp giữa cơ quan hành chính các cấp với tổ chức và công dân phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính. Phấn đấu đến năm 2015, 50% thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, tổ chức và công dân có thể trao đổi thông tin, gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua mạng.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xác định đây là khâu đột phá để tạo môi trường minh bạch, thuận lợi cho hoạt động của tổ chức và cá nhân; tiêu chuẩn hoá quy trình giải quyết các thủ tục hành chính từ cấp Quận đến phường đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30 - giai đoạn thực thi các phương án đơn giản hoá TTHC. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các TTHC mới theo đúng quy định tại Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC. Nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch các TTHC dưới nhiều hình thức để nhân dân dễ thực hiện và giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện.

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết TTHC: tiếp tục củng cố, lựa chọn cán bộ, công chức tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước, có tinh thần trách nhiệm, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân.

- Xây dựng và ban hành quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ nói chung và trong việc tiếp nhận, giải quyết yêu cầu của công dân và tổ chức nói riêng; đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên.

2- Về cải cách bộ máy hành chính:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Đối với những đơn vị trực thuộc có sự trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, báo cáo đề xuất Thành phố thực hiện giải thể (ví dụ như: Ban phòng chống bão lụt Quận,…)

- Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn Quận.

- Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, cũng như trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính cấp quận, phường. Xác định rõ các nguyên tắc và cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thuộc Quận. Tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, năng động, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý Nhà nước.

- Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc của cơ quan hành chính cấp quận, phường; kiên quyết loại bỏ những việc làm hình thức, kém hiệu quả, giảm tối đa hội họp, giấy tờ hành chính, tăng cường tin học hoá trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

3- Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Quận theo các nội dung: trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước; phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm; năng lực thực tiễn, sở trường công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Căn cứ kết quả đánh giá, đối chiếu với tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và yêu cầu thực tiễn để nghiên cứu sắp xếp, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp và hiệu quả hơn. Đối với CBCC không hoàn thành nhiệm vụ cần xem xét, xử lý theo quy định.

- Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với điều kiện cụ thể của Quận như: quy định về tiêu chuẩn các chức danh trưởng, phó các phòng ban; quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý các nhà trường, quy định về luân chuyển cán bộ chủ chốt,… Thực hiện tốt quy chế quản lý công chức, công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm; xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ gắn với việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật CBCC.

- Tiếp tục nghiên cứu và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước trên địa bàn quận; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo chức trách, nhiệm vụ đang đảm nhận; từng đối tượng CBCC có chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Khuyến khích, tạo thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức lựa chọn theo học đại học hoặc trên đại học các ngành có nhiều liên quan đến công việc được giao. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức cho cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Thành phố và phù hợp với điều kiện thực tế của Quận; trên cơ sở cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh và thực trạng đội ngũ cán bộ để xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp. Đối với công chức phường và viên chức đơn vị sự nghiệp, lựa chọn các nội dung thi tuyển phù hợp với từng ngành, từng ngạch công chức, viên chức; kết hợp giữa nội dung lý thuyết và thực hành để tuyển dụng công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số: 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; kết hợp hình thức biệt phái.

- Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Trên co sở tiêu chuẩn và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng chức danh công chức, viên chức; xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm. Việc đánh giá xếp loại công chức, viên chức phải căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc; kết quả các đợt kiểm tra, thanh tra hàng năm; thái độ ứng xử, giao tiếp với tổ chức, công dân và việc thực hiện văn hoá nơi công sở. Đồng thời, lấy kết quả công tác CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan.

- Tăng cường các biện pháp giáo dục về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; xây dựng tiêu chuẩn đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, để mỗi cán bộ, công chức cần nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, từng bước chuyển sang quản lý cán bộ công chức bằng hệ thống tin học tại tất cả các đơn vị thuộc Quận

- Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, phát huy sự nỗ lực phấn đấu, tận tụy trách nhiệm với công việc của công chức, viên chức bằng các quy định cụ thể về chế độ khen thưởng. Xây dựng cơ chế hỗ trợ nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức nhằm khuyến khích, động viên, tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, yên tâm công tác.

4- Về cải cách tài chính công:

- Tiếp tục triển khai thực hiện khoán biên chế, chi phí hành chính và giao quyền tự chủ về tài chính cho các phòng, ban chuyên môn theo quy định tại Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, tổ chức bộ máy và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước.

- Xác lập tiêu chí mới về xây dựng phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính theo kết quả và chất lượng hoạt động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các phòng ban chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động sang mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trên các lĩnh vực nhằm thu hút nguồn vốn, giảm chi phí cho ngân sách Nhà nước.

5- Hiện đại hoá nền hành chính:

- Đổi mới lề lối, tác phong làm việc trong các cơ quan Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh nơi công sở.

- Hiện đại hoá công sở, củng cố trang thiết bị làm việc; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất cho các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân ngày càng tốt hơn.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý Nhà nước tại quận, phường. Cải tiến chế độ hội họp theo hướng thiết thực, hiệu quả; giảm thiểu tối đa hội họp trực tiếp, tăng cường thực hiện công tác quản lý, điều hành qua mạng thông tin.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9001-2008 trong công tác quản lý Nhà nước nói chung và công tác giải quyết TTHC nói riêng.

III/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng để đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp. Cụ thể hoá chương trình, kế hoạch công tác của Thành phố và của Quận thành kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của mỗi cấp uỷ đảng trực thuộc.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt các đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của bộ máy cơ quan Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, thiết thực hơn đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và để nhân dân giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp chính quyền.

3. Chú trọng quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của UBND quận, UBND phường, của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận đảm bảo rõ ràng sự phân công, phân nhiệm giữa các đơn vị, sự phân cấp giữa quận và phường trong việc thực thi chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng; giữa các phòng, ngành với cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đối với hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

5. Thường xuyên cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền; nhất là phong cách, lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, điều hành trên nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ tự phê bình và phê bình; đảm bảo trách nhiệm lãnh đạo tập thể, coi trọng trách nhiệm cá nhân. Đổi mới nội dung các cuộc họp, kỷ cương, nề nếp hội họp theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

6. Quan tâm chú trọng đến vấn đề thực hiện dân chủ ở các đơn vị, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân, huy động sự tham gia có hiệu quả của nhân dân và xã hội vào hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các phòng, ban, đơn vị hành chính sự nghiệp và UBND các phường thuộc quận.

7. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân vào chính quyền.

8. Tiếp tục thực hiện CCHC gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với phê bình và tự phê bình trong Đảng. Các cấp, các phòng, ngành trong quận phải làm đúng và hết thẩm quyền, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

9. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có tính chuyên nghiệp, thạo một việc biết nhiều việc, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý hành chính nhà nước. Quan tâm chuẩn hoá các chức danh cán bộ, nhất là chức danh cán bộ chủ chốt.

10. Phối hợp thực hiện đồng bộ công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; nhất là sự phối hợp với các đơn vị hiệp quản trên địa bàn để nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính.

11. Thực hiện thống nhất giữa các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất các đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình gắn với việc kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; trong đó đề cao vai trò tự kiểm tra, đánh giá của từng đơn vị, đặc biệt là thực hiện việc thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; động viên, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện.

12. Tiếp tục duy trì đường dây nóng của Quận để tiếp nhận và giải quyết nhanh các phản ánh, kiến nghị của tổ chức và công dân về giải quyết TTHC.

13. Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức, vận dụng những chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân tài. Xây dựng quy định về chế độ khen thưởng, chế độ đãi ngộ để khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

14. Quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các cơ quan trong hệ thống chính trị của quận, nhất là trụ sở làm việc của UBND quận và một số phường như: Lê Đại Hành, Trương Định, Minh Khai, Đống Mác,...

15. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC và khai thác có hiệu quả hệ thống mạng thông tin của Quận đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và kịp thời của Thường trực Quận uỷ - HĐND - UBND Quận.

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Thường vụ Quận uỷ:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình đến các cấp uỷ Đảng trực thuộc và cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị.

- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện, bổ sung biện pháp tổ chức thực hiện Chương trình cho những năm tiếp theo; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình vào cuối nhiệm kỳ.

2- Ban chủ nhiệm Chương trình:

- Tham mưu cho Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ hướng dẫn thực hiện Chương trình, đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình; kịp thời phát hiện, đề xuất với Ban Thường vụ trình Quận uỷ điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết trong Chương trình để phù hợp với tình hình thực tế của Quận trong từng giai đoạn.

- Tổ chức kiểm tra (định kỳ và đột xuất) gắn với thi đua khen thưởng việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, ban và các phường. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị làm chưa tốt, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Quận uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

3- Các cấp uỷ đảng, MTTQ và các đoàn thể trực thuộc Quận:

Căn cứ Chương trình, xây dựng chương trình hoặc kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Tổ chức quán triệt chương trình và kế hoạch thực hiện của cấp uỷ, đơn vị mình tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên. Hàng năm, tiến hành kiểm tra, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và triển khai kế hoạch thực hiện năm tiếp theo.

4- Uỷ ban nhân dân Quận: Căn cứ nội dung Chương trình, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có kết quả Chương trình; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường thực hiện Chương trình một cách đồng bộ, khoa học để đạt được các mục tiêu đề ra.

5- Văn phòng Quận uỷ và các Ban xây dựng Đảng Quận uỷ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ban chủ nhiệm Chương trình, Ban Thường vụ Quận uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các ban ngành đoàn thể tổ chức thực hiện Chương trình./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ TU;

- TT UBND Thành phố; (để báo cáo)

- Văn phòng Thành ủy;

- Ban Thường vụ QU;

- TT HĐND, TT UBND Quận;

- Các đ/c Quận uỷ viên;

- Các ban XD Đảng và VPQU; (để th.hiện)

- Các phòng, ban, ngành trực thuộc;

- Các TCCS Đảng trực thuộc;

- Các thành viên BCN chương trình;

- Lưu VP.

T/M QUẬN ỦY

BÍ THƯ

(đã ký)

Nguyễn Lan Hương


PHỤ LỤC SỐ LIỆU

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Kết quả thực hiện

Ghi chú

1

Tổng số đơn thư đã tiếp nhận và giải quyết. Trong đó:

đơn

1185

- Đơn tố cáo

đơn

94

- Đơn khiếu nại

đơn

134

- Đơn dân nguyện

đơn

957

2

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng. Trong đó:

người

694

- Khối phòng ban chuyên môn

người

12

01 trình độ Thạc sỹ, 11 trình độ ĐH

- Thanh tra xây dựng quận, phường

người

39

24 trình độ ĐH, 15 trình độ TC

- Khối trường học

người

583

- THCS: 195;

- Tiểu học: 220;

- Mầm non: 168

3

Điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

người

218

- Điều động

người

105

- Bổ nhiệm

người

80

- Giới thiệu bầu CT, PCT HĐND - UBND phường

người

33

4

Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

người

38

- Khiển trách

người

19

- Cảnh cáo

người

08

- Hạ bậc lương

người

05

- Cách chức

người

05

- Buộc thôi việc

người

01

* Kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 2006 - 2010:

TT

Nội dung

Cấp Quận

(hồ sơ/tỷ lệ)

Cấp phường

(hồ sơ/tỷ lệ)

1

Tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết

31.869

452.389

2

Số hồ sơ giải quyết đúng hạn

31.191

(tỷ lệ: 97,87%)

451.802

(tỷ lệ: 99,87%)

3

Số hồ sơ trả chậm

678

(tỷ lệ: 2,13%)

587

(tỷ lệ: 0,13%)

4

Tổng số phí, lệ phí (nghìn đồng)

4.441.765

6.281.116