Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 3: Giải quyết khiếu nại lần đầu (TTHC mức độ 1)
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện - Công dân, tổ chức nộp hồ sơ theo quy định cho Thanh tra cấp huyện

- Thanh tra cấp huyện tiến hành thụ lí, giải quyết (Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền)
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 30 hoặc 45 ngày kể từ ngày có Quyết định thụ lí
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không
Cơ sở pháp lý - Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003.

- Luật Khiếu nại- tố cáo năm 1998.

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2004.

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại- tố cáo năm 2005.

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 13/2010/ QĐ- UBND ngày 1/4/2010 về việc ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.