Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 2: Sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)
Loại thủ tục Giáo dục - đào tạo
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân đề nghị sáp nhập, chia tách cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) do UBND cấp xã cho ph&ép thành lập nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật tại UBND cấp xã,

- UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết, trả kết quả theo hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Quyết định số 41/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.