Hướng dẫn thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 4: Giải quyết tố cáo
Loại thủ tục Thanh tra
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

- Cá nhân nộp đơn tố cáo tại UBND cấp xã để được giải quyết

- UBND cấp xã tiếp nhận và giải quyết

- Thông báo kết luận giải quyết cho công dân

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết 60 ngày làm việc kể từ khi quyết định thụ lý vụ việc; 90 ngày làm việc, kể
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Cấp phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo, kết luận giải quyết tố cáo
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005;

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

- Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 1/4/2010 của UBND Thành phố, ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.