Hoạt động các phường

Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Ngày đăng 16/05/2018 | 09:13

Tài liệu tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018, chú ý một số vấn đề sau

          Khẳng định mặc dù năm 2017 cơ bản có nhiều thuận lợi nhưng nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức, nhờ có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật là:

         - Về kinh tế - xã hội, chúng ta đã đạt và vượt 13 chỉ tiêu, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra. Xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp tăng mạnh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm. Cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả rõ nét. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Quan hệ đối ngoại thu được kết quả tốt đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ…

        - Phân tích tình hình bối cảnh thế giới và trong nước, những thuận lợi và khó khăn tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong năm 2018: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột xảy ra ở nhiều nơi; kinh tế thế giới dự báo phục hồi nhanh hơn nhưng vẫn còn nhiều rủi ro, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động nhiều mặt đến nước ta. Ở trong nước, chúng ta được kế thừa những thành tựu quan trọng của 30 năm đổi mới và xu hướng phát triển tốt trên các mặt của năm 2017, nhưng những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế tiếp tục bộc lộ rõ nét. Cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh chưa cao. Dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, trong khi nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh rất lớn. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm còn diễn biến phức tạp…

         - Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (đã nêu trong Kết luận số 20-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10/11/2017 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018), các nghị quyết, luật về lĩnh vực kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua cùng với các văn bản của Thành phố nhằm thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các văn bản của Quận thực hiện chỉ đạo của Thành phố.

          2. Các quan điểm về hội nhập quốc tế của Đảng ta trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; quy định, luật pháp quốc tế trên lĩnh vực kinh tế; lộ trình, bước đi và những cam kết sắp tới ta phải thực hiện, chú ý một số sự kiện sau

         - Kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN trong năm 2017, các năm tiếp theo và sự tham gia của Việt Nam; Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

         - Kết quả nổi bật của Tuần lễ cấp cao APEC và năm APEC 2017, những lợi ích thiết thực với Việt Nam.

         - Các cam kết quốc tế lớn.

          - Tinh thần mới của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và những nhiệm vụ sắp tới của Việt Nam.

           - Các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết.

            - Vai trò chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hợp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức của Liên Hợp quốc.

         - Các chương trình hợp tác kinh tế được ký kết qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam.

           3. Các nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

          Các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ”, “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; “về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, “về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững”; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) “về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; “về công tác dân số trong tình hình mới” và các nghị quyết Trung ương được ban hành trong năm 2018, cần chú ý các vấn đề sau:

          - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong các nghị quyết; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ tính đúng đắn, cách mạng và sáng tạo của các quyết sách này.

         - Nội dung và những quan điểm mới của các nghị quyết trên.

         - Sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

         - Phản ánh sự tác động cũng như hiệu quả thực hiện của các chính sách kinh tế đối với tình hình phát triển của kinh tế - xã hội đất nước, Thủ đô, Quận và đơn vị.

          4. Phản ánh thực tiễn triển khai đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội từ Quận tới cơ sở, chú ý các vấn đề sau

         - Phản ánh sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền từ Quận tới cơ sở trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội năm 2018.

           - Phản ánh thực tế sinh động của các hoạt động kinh tế và tinh thần lao động sáng tạo, sự chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức của các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nhất là những hoạt động tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với việc cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

           - Phản ánh thực tiễn triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; sự thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

          5. Giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh tế, chú ý một số nội dung sau

         - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, ý thức công dân, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân, tầng lớp trí thức và người lao động nói chung.

          - Giáo dục thái độ lao động và tác phong công nghiệp cho người lao động; tinh thần tôn trọng và ý thức chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong hoạt động kinh tế. Đề cao chuẩn mực đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần yêu nước của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

           - Xây dựng môi trường hoạt động kinh tế bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Đấu tranh với tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh tế như gian lận thương mại, trốn thuế, buôn lậu, vi phạm quyền lợi người lao động...

           6. Tuyên truyền kết quả thực các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của Thủ đô, Quận

          6.1. Thủ đô

           Khẳng định năm 2017, bằng sự quyết tâm vượt lên những khó khăn, thách thức, Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

           - Về Kinh tế - xã hội, Hà Nội đã hoàn thành 20/20 chỉ tiêu, trong đó 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,3% (theo cách tính mới, cách tính cũ 8,5%, cao nhất trong 7 năm trở lại đây); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 208.000 tỷ đồng, bằng 1,6% nhiệm vụ thu, tăng 16% so với năm 2016, đóng góp quan trọng vào kết quả thu ngân sách cả nước; kim ngạch xuất khẩu đạt 11,8 tỷ  USD, tăng 10,3%; khách du lịch đạt 23,83 triệu lượt, tăng 9%, trong đó khách quốc tế đạt 4,95 triệu lượt, tăng 23%; khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh được quan tâm tháo gỡ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2017 của Hà Nội xếp ở vị trí thứ 14/63, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2 cả nước về mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; thu hút vốn đầu tư tăng cao với 3,435 tỷ USD FDI; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; “Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được chấn chỉnh, có bước tiến bộ; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực (thêm 02 huyện được công nhận huyện nông thôn mới nâng tổng số lên 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức; có thêm trên 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 285/386 xã, chiếm 73,8%.); quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng…

         - Tập trung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2018.

        6.2. Quận Hai Bà Trưng

         - Quận đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu, trong đó có 07 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch giao. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận cả năm đạt 7.200 tỷ = 125% dự toán giao. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Quận đã tổ chức thành công 02 hội nghị đối thoại với 500 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Quận.

          - Việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận được thực hiện nghiêm túc. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bước đầu đạt được nhiều kết quả.

           - Công tác quản lý đô thị, quản lý chỉnh trang hè phố, vệ sinh môi trường được đẩy mạnh; quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, quản lý đất đai, quản lý đê điều được tăng cường và có chuyển biến rõ nét; công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư XDCB được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đã thực hiện xong dự án cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế phường Phạm Đình Hổ đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia về y tế (hoàn thành chỉ tiêu 20/20 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế). Khởi công 82 dự án; tích cực chuẩn bị đầu tư 11 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017; hoàn thành công tác GPMB dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB đường Vành đai II, dự án mở rộng đường vào ngõ Chùa Liên Phái, dự án mở rộng trường tiểu học Trung Hiền, xây dựng Nhà văn hóa phường Thanh Lương, mở rộng và tôn tạo Bến rước nước phường Bạch Đằng;... Đầu tư cải tạo các đường, ngõ, ngách; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; nạo vét hệ thống thoát nước, giải quyết kịp thời các nhu cầu dân sinh bức xúc. Công tác xây mới và cải tạo các nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn các phường được quan tâm đầu tư, trong năm đã thực hiện 09 dự án xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng. Hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất theo Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy (đã cấp 1.333/935 Giấy chứng nhận theo kế hoạch giao).

           7. Tuyên truyền thực hiện tốt “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta...

          KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

         1. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh !

         2. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng !

        3. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả !

        4. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân !

        5. Phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại !

        6. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

        7. Quyết tâm tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng !

        8. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc !

         9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

         10. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước !

         11. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, sức sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển đất nước !

         12. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới !

         13. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước !

         14. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế !

         15. Đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý phát triển kinh tế - xã hội !

         16. Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu !

         17. Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo !

         18. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khai thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước !

         19. Chất lượng sản phẩm là thương hiệu quốc gia !

         20. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm !

         21. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững !

         22. Phát huy sức mạnh tổng hợp và sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân !

         23. Phát triển nông nghiệp với các sản phẩm sạch, thân thiện môi trường !

         24. Kiên quyết bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư !

         25. Bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững !

         26. Mỗi người dân là một người thực hiện và giám sát bảo vệ môi trường !

         27. Sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên !

         28. Phát triển du lịch quốc gia trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước !

         29. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc !

         30. Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc !

         31. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội !

         32. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc !

         33. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh !

         34. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo !

         35. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh !

         36. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội !

Ban tuyên giáo Quận Uỷ Hai Bà Trưng