Đoàn giám sát HĐND quận giám sát tình hình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn 04 phường
Ngày đăng 16/05/2024 | 17:00  | Lượt xem: 238

Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 17/11/2029 của Quốc hội khóa XIV (Gọi tắt là Nghị quyết 97) về "Thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”;

Thực hiện Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 17/11/2029 của Quốc hội khóa XIV (Gọi tắt là Nghị quyết 97) về "Thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ (Gọi tắt là Nghị định 32) “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, Đoàn giám sát HĐND quận đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với UBND và Chủ tịch UBND các phường: Minh Khai, Thanh Lương, Bạch Đằng, Phạm Đình Hổ.

Đoàn giám sát HĐND quận gồm 10 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn và các thành viên Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội HĐND quận. Cùng tham gia đoàn có đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ việt Nam quận, phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND&UBND quận.

Đoàn giám sát thực tế tại phường Thanh Lương

Qua giám sát thực tế, Đoàn giám sát đánh giá việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị đã được UBND và Chủ tịch UBND 04 phường triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, trình tự hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Quận ủy Hai Bà Trưng từ công tác tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền triển khai thực hiện; công tác lãnh đạo, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện,... đến công tác sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

Đoàn giám sát thực tế tại phường Bạch Đằng

Việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn 04 phường đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất và nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

UBND Quận đã tổ chức thực hiện tích cực, chủ động, bài bản, đúng quy trình, quy định và trình tự hướng dẫn, kịp thời ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện cũng như các văn bản hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực đối với các phường, đảm bảo sau khi sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền đô thị, tổ chức bộ máy của UBND các phường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của UBND quận, phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng khi thực hiện chính quyền đô thị đã hoạt động ổn định, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng được giao. Cơ chế thủ trưởng là nhân tố thuận lợi, tạo điều kiện để Chủ tịch UBND phường chủ động hơn trong điều hành, kịp thời giải quyết và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn; phương thức hoạt động của UBND phường thay đổi theo hướng tích cực hơn, đòi hỏi cán bộ, công chức phải chủ động, tích cực và trách nhiệm hơn trong giải quyết công việc được giao, do đó cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Kết quả các mặt công tác được duy trì, có mặt tốt lên, bước đầu khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình chính quyền đô thị đang được thí điểm tại thành phố Hà Nội.

Đoàn giám sát thực tế tại phường Phạm Đình Hổ

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận theo Nghị quyết 97, Nghị định 32 từ ngày 01/7/2021 đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc nhất định trong quá trình triển khai thực hiện, Đoàn giám sát HĐND quận đã tổng hợp kết quả giám sát và có những đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để có giải pháp tháo gỡ.