Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn về công tác giám sát xã hội và việc thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày đăng 12/11/2023 | 17:30  | Lượt xem: 84

Tham dự hội nghị bồi dưỡng, tập huấn gồm 33 Đại biểu HĐND quận khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội 18 phường.

Ngày 09/11/2023, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề “Vai trò của hệ thống chính trị thực hiện công tác giám sát xã hội trong điều kiện chính quyền đô thị” và việc thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân và giám sát chuyên đề”. Tham dự hội nghị bồi dưỡng, tập huấn gồm 33 Đại biểu HĐND quận khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội 18 phường.

Tại hội nghị, giảng viên trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã cùng các đại biểu trao đổi, làm rõ về vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện chính quyền đô thị. Theo đó công tác giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận trong xã hội. Giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính xây dựng, tính khoa học và thực tiễn.

Về nội dung thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã cùng thảo luận, trao đổi, làm rõ những nội dung quan trọng như: Nguyên tắc giám sát của Hội đồng nhân dân; tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người bị chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; việc chất chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân; đối tượng tham dự và trả lời chất vấn, giải trình tại địa phương đang thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị cụ thể là quận Hai Bà Trưng; việc lựa chọn chuyên đề giám sát; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và của Đại biểu Hội đồng nhân dân.