Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 28/12/2023 | 08:57  | Lượt xem: 725

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng thông báo Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông báo số 163/TB-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân quận  Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

(Chi tiết tại đây)