Thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố
Ngày đăng 17/08/2023 | 11:12  | Lượt xem: 1619

HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố về Quy định giá dịch vụ tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố về Quy định giá dịch vụ tạm thời để thực hiện thí điểm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)