Thường trực HĐND quận giám sát về công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường
Ngày đăng 03/06/2024 | 16:00  | Lượt xem: 195

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-HĐND ngày 19/3/2024 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng thành lập Đoàn giám sát về công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền của UBND phường, Đoàn giám sát gồm các thành viên Thường trực HĐND quận, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và đại diện Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, Phòng Tư Pháp quận, Văn phòng HĐND&UBND quận cùng tham gia đã giám sát thực tế tại 03 phường (Trương Định, Phố Huế, Quỳnh Mai) trong tháng 5/2024.

Qua giám sát đối với  UBND, Chủ tịch UBND 03 phường về công tác giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của phường giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/03/2024, Đoàn giám sát ghi nhận UBND, Chủ tịch UBND 03 phường đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chủ trương của các cấp ủy Đảng, sự lãnh đạo của cấp trên trong công tác giải quyết TTHC; đã  chủ động tổ chức quán triệt các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ trướng Chính Phủ, UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, UBND quận, Chủ tịch UBND quận về công tác giải quyết TTHC; xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Nhìn chung công tác giải quyết TTHC trên địa bàn 03 phường được thực hiện duy trì nền nếp; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của các phường ngày càng khang trang, hiện đại; việc giải quyết TTHC được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật góp phần giải quyết nhanh chóng kịp thời hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ nhận qua dịch vụ công trực tuyến tại các phường ngày càng tăng, góp phần tiết kiệm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân; nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các TTHC.

Chủ tịch UBND các phường đã tiếp tục thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế làm việc của UBND phường; quan tâm kiện toàn, bổ sung, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

 Đoàn giám sát thực tế tại phường Quỳnh Mai

 

Tuy nhiên, qua giám sát thực tế tại 03 phường về công tác giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của phường cho thấy còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn nhất định như:

- Tỷ lệ giải quyết dịch vụ công mức độ 4 ở cả 03 phường còn chưa cao.

- Có một số trường hợp ở 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”chưa thực hiện được trên cổng dịch vụ công Quốc gia. Việc thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công còn gặp khó khăn.

- Đối với nội dung thực hiện phân cấp ủy quyền trong giải quyết 09 TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa, hệ thống các văn bản hướng dẫn còn chưa đồng nhất dẫn đến vướng mắc trong triển khai thực hiện.

- Việc triển khai lắp đặt Bảng tin điện tử theo Chuyên đề số 16-CĐ/QU về “Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn  2021-2025” còn chưa đảm bảo tiến độ.

Kết thúc đợt giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận sẽ tổng hợp kết quả giám sát đồng thời có những kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan có thẩm quyền nhằm có những giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường.