HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm nhóm C và dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 04/07/2019 | 15:33

Hội đồng nhân dân quận Hia Bà Trưng ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm nhóm C và dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)