hội liên hiệp phụ nữ

Giới thiệu chung về Hội LHPN Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 15/01/2013 | 00:00  | View count: 5464

 

Hội LHPN Quận Hai Bà Trưng là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, một trong những thành viên của UBMTT Quận, đại diện cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Hội LHPN Quận đoàn kết, vận động tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cơ cấu tổ chức:

1. Đơn vị: Hội LHPN Quận Hai Bà Trưng

2. Địa chỉ: 15 ngõ 295 Phố Bạch Mai, quận Hai Bài Trưng, Hà Nội

3. Số cán bộ của Hội:

- Lãnh đạo: 02 đồng chí

- Cán bộ: 04 đồng chí

4. Các chức danh lãnh đạo:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Diệp - Quận uỷ viên - Chủ tịch Hội LHPN Quận

SĐT: 0904.998.974 – cơ quan: 0436230009

- Đồng chí Nguyễn Hiền Phương – Phó chủ tịch Hội LHPN Quận - SĐT: 0904.275.515 – cơ quan: 0436230008

- Đồng chí Phan Thị Minh Hoà - Phó chủ tịch Hội LHPN Quận

 

 

Chức năng nhiệm vụ của Hội LHPN Quận Hai Bà Trưng

Căn cứ điều lệ Hội LHPN Việt Nam năm 2012

Điều 1. Chức năng

1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

2. Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

2. Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vận động, hỗ trợ xây phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

3. Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4. Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Thường vụ, Thường trực Hội LHPN Quận:

1. Ban Thường vụ trách nhiệm và quyền hạn:

a. Quyết định phân công nhiệm vụ các đồng chí uỷ viên BTV, uỷ viên BCH hội LHPN Quận thực hiện các chương trình công tác Hội.

b. Cụ thể hoá và quyết định chương trình kế hoạch hàng năm. Triển khai tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và sự chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên, BCH Đảng bộ Quận, nghị quyết của BCH Hội LHPN Quận.

c. Chuẩn bị các nội dung kỳ họp BCH và quyết định triệu tập BCH thường kỳ hoặc bất thường khi cần thiết.

d. Thay mặt BCH trực tiếp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt công tác của Hội từ cơ sở đến Quận. Thường xuyên định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm của Hội với Hội LHPN cấp trên, Quận uỷ, BCH Hội LHPN Quận.

đ. Quyết định chuẩn y kết quả các chức danh bầu cử của Hội phụ nữ cơ sở, phối hợp với Đảng uỷ cơ sở trong việc đánh giá, bố trí đề bạt cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ cơ sở.

e. Xem xét, quyết định thi đua khen thưởng cấp Quận; tham mưu, đề xuất, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội

g. Thay mặt Ban chấp hành tham gia công tác đối ngoại nhân dân.

2. Trách nhiệm quyền hạn của Thường trực Hội LHPN Quận.

a. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Thành uỷ, Quận uỷ Hai Bà Trưng, các chương trình công tác của Hội LHPN Thành phố Hà Nội, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng.

b. Xây dựng kế hoạch, các chương trình công tác quý, 6 tháng, 1 năm, thông qua Ban Thường vụ, BCh để quyết định. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu,. đề xuất với Ban thường vụ Hội LHPN cấp trên, cấp uỷ, phối kết hợp với các ngành để giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác cán bộ nữ, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

c. Chuẩn bị nôi dung và quyết định triệu tập các kỳ họp của Ban Thường vụ, chủ trì các buổi họp Ban Thường vụ, Ban chấp hành.

d. Theo dõi các hoạt động thi đua của Hội phụ nữ cấp cơ sở; thay mặt BCH, BTV Hội LHPN Quận ký các văn bản của Hội.

đ. Lập kế hoạch ngân sách, quản lý và sử dụng các nguồn vốn tài chính theo quy định của Nhà nước.

 

Hội LHPN Quận Hai Bà Trưng