Quận Hai Bà Trưng thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Ngày đăng 11/06/2024 | 16:43  | Lượt xem: 192

Qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn Quận hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng CSXH được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng CSXH từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng CSXH cũng như hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng CSXH đã được thể hiện cụ thể: Hỗ trợ, quan tâm ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với NHCSXH tổ chức tuyên truyền, triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng CSXH trên địa bàn; bố trí Chủ tịch UBND cấp phường tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp quận,…

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn quận đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng CSXH trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại điểm giao dịch phường. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Khách hàng được giải ngân từ nguồn vốn ngân sách uỷ thác của Quận
tại điểm giao dịch phường hàng tháng

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai hoạt động tín dụng CSXH, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tổng nguồn vốn và dư nợ các chương trình không ngừng tăng lên qua các năm. Nguồn vốn từ ngân sách quận ủy thác cho Ngân hàng CSXH để bổ sung cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn đạt trên 80,627 tỷ đồng, tăng 73,677 tỷ đồng so với năm 2014. Hàng năm, nguồn vốn ngân sách quận giúp thu hút và tạo việc làm mới cho hơn 2.100 lao động, duy trì, tạo việc làm ổn định cho trên 3.500 lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội,

Cùng với nguồn vốn Trung ương và thành phố, nguồn vốn Ngân sách quận hàng năm bổ sung sang NHCSXH để thực hiện cho vay đã hỗ trợ vốn người lao động để mở rộng sản xuất, kinh doanh, thu hút tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động cũng như góp phần thực hiện chủ trương chung của quận về giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, được các cấp, ngành, nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng ghi nhận và đánh giá cao, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của quận.