kinh tế

Ban chỉ đạo và văn phòng Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số quận Hai bà Trưng triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận
Ngày đăng 12/12/2018 | 15:14

Thực hiện các Quyết định số 2893/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 về việc thành lập BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của quận và Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 về việc thành lập Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Hai bà Trưng, Ban chỉ đạo của quận đã xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Hai bà Trưng.

Theo đó kế hoạch được phân chia thành 8 nội dung và 03 giai đoạn tổ chức thực hiện, tính đến 30/11/2018 BCĐ đã triển khai xong các nội dung của giai đoạn I đó là công tác tổ chức nhân sự, đã thành lập xong BCĐ các cấp từ quận đến 20 và xây dựng xong kế hoạch của toàn quận, tuyển chọn người vẽ sơ đồ nền, người lập bảng kê, giám sát viên của quận, các điều tra viên và tổ trưởng tổ điều tra ở các tổ dân phố, địa bàn dân cư; Công tác tổ chức tập huấn: Tập huấn vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn cho các phường, tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê, tập huấn nghiệp vụ các cấp tại các phường; Công tác phân chia địa bàn, vẽ sơ đồ, lập bảng kê và chọn mẫu phiếu điều bao gồm các nội dung: Hướng dẫn phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền (ranh giới điều tra trong một phường), phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền, nghiệm thu sơ đồ nền của các phường và phân chia địa bàn điều tra, , nghiêm thu, chụp và quét ảnh sơ đồ nền gửi vào cơ sở dữ liệu ảnh, lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khầu đặc thù tại mỗi địa bàn điều tra, nhập tin 02 loại bảng kê và gửi vào cơ sở dữ liệu bảng kê; xây dựng phần mềm ứng dụng và biên soạn các loại tài liệuổ chức tập huấn tra gồm tổ chức tuyên truyền đợt 1 và 2 trong năm 2018.

Bắt đầu từ ngày 10/12/2018 BCĐ và Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Hai bà Trưng tiến hành thực hiện các nội dung giám sát giai đoạn II lập bảng kê địa bàn điều tra, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. BCĐ và Văn phòng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Hai bà Trưng chia làm 2 đoàn và xây dựng lịch đi giám sát 20 phường. Nội dung giám sát gồm: báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, triển khai Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo, thời gian, nội dung xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, số lượng các tổ tham gia tập huấn, số người tham dự các lớp tập huấn, số người không tham dự các lớp tập huấn của Quận tổ chức, tài liệu nhận được,  kế hoạch phương pháp tuyên truyền, thuận lợi, khó khăn vướng mắc, rút kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị); công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng cho giai đoạn 3 (1/4/2019) và một số công tác chuyên môn đã được tập huấn khác...

Xác định Tổng điều tra dân số là nhiệm vụ quan trọng, trong đó công tác lập bảng kê là công tác chuẩn bị danh sách ban đầu để tiến hành Tổng điều tra, tránh trùng, sót. Vì vậy, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các Phường phối kết hợp, nghiêm túc liên hệ trước các tổ dân phố,  chuẩn bị đầy đủ tài tài liệu theo quy định để đoàn giám sát tiến hành công việc thuận lợi, đúng thời gian.

                                                                                                               Nguyễn Như Cẩn- Phòng VH&TT